สื่อต่างประเทศรายงาน ดาวิด ลุยซ์ ปราการหลังหัวฟู ของ

สื่อต่างประเทศรายงาน ดาวิด ลุยซ์ ปร

สื่อต่างประเทศรายงาน ดาวิด ลุยซ์ ปราการหลังหัวฟู ของ "สิงโตน้ำเงินคราม" เชลซี กำลังได้รับความสนใจจาก "เจ้าบุญทุ่ม" บาร์เซโลนา ล่าสุด เกราร์โด มาร์ติโน่ กุนซือคนใหม่ เล็งเป้าคว้าแข้งวัย 26 ปี มาอุดรูรั่วในแนวรับ
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Foreign media reports France defender David Luis Fuentes, head of the "Lions Navy Blue" Chelsea are interested. "I throw" Barcelona last Gera Orlando Martino, aiming to grab the new football coach 26 years old caulk in line.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Foreign media reports, David lui Fu lion heads the "fortress of the blue Indigo" Chelsea is gaining attention from the "owner" of the latest flooding the juicy gossip. Gregory Martin ra new domain no kunsue aim target Shin young WINS 26 years ago to block the leak is.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Foreign media reports David ลุยซ์ Fujitsu Fortress after the head of the "Lion, blue sky." เชลซี are of interest from the "a benefactor PM "Barcelona, the latest ราร์โด Mr. Bruno Martini becoming privy mark took aim and the new age of 26 years old, and the shin is blocked hole leak in the receiving
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: