โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธาร การแปล - โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธาร ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเ

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ บทความนี้จะบรรยายถึงโรคไข้เลือดออกในแง่การดูแลผู้ป่วยซึ่งมีหัวข้อต่อไปนี้

อุบัติการณืของโรคไข้เลือดออก

เมื่อ คศ 1970มีการระบาดของไข้เลือดออกเป็นครั้งคราว epidermic 9 ประเทศ ปัจจุบันไข้เลือดออก มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันไข้เลือดออก เป็นโรคประจำท้องถิ่น endemic ของประเทศมากว่า 100 ประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ western pacific โดยมีความรุนแรงมากในแถบ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ western pacific

ประชากรประมาณ 2500 ล้านคนในประเทศที่มีการระบาดจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออก ประมาณว่าจะมีการติดเชื้อปีละ 50 ล้านคน และต้องนอนโรงพยาบาลมากกว่า 500000 คนต่อปี อัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 2.5 แต่อาจจะสูงถึงร้อยละ 20 หากให้การรักษาอย่างดีอัตราการเสียชีวิตอาจจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ1

สาเหตุไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมียบินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไ/วรัสแดงกีจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่นยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

เมื่อไรจึงจะสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก
อาการของไข้เลือดออกไม่จำเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ใผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดโรคนี้อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะสียชีวิต ลักษณะที่สำคัญของไข้เลือกออกคือ

ไข้สูงเฉียบพลันประมาณ2-7 วัน
เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
บางรายอาจจะมีจุดเลือดสีแดงออกตามลำตัว แขนขา อาจจะใรเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามรายฟัน และถ่านอุจาระดำเนื่องจากเลือดออกในทางเดินอาหาร และอาจจะช็อค
ในรายที่ช็อคจะสังเกตเมื่อไข้ลงผู้ป่วยกลับแย่ลง ซึม มือเท้าเย็น เหงื่อออก หมดสติ และอาจจะเสียชีวิต
การเจาะเลือดตรวจวินิจฉัย

การรักษา

ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคไข้เลือดออก การรักเพียงประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อค และเลือดออก และการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

การผลิตวัคซีนกำลังอยู่ในขั้นพัฒนา แต่มีปัญาเนื่องเชื้อมี 4 สายพันธุ์ คาดการณ์ว่าจะสำเร็จและใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ การป้องกันและการควบคุม

วิธีที่จะป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย

กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง เช่น กะละ ยาง กระป๋อง
หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน้ำ
ในแหล่งน้ำสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำ หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ำ
ขนิดของเชื้อแดงกีเชื้อไวรัสแดงกี เป็น single strnded RNA ไวรัสมีด้วยกัน 4 ชนิด(serotype) DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซึ่งมี antigen ร่วมกันบางส่วนทำให้เทื่อเกิดการติดเชื้อชนิดหนึ่ง จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีกชนิดหนึ่ง แต่ภูมิที่เกิดจะอยู่ได้ 6-12 เดือน ส่วนภูมิที่เกิดกับเชื้อที่ป่วยจะมีตลอดชีวิต เช่นหากเป็นไข้เลือดออกจากเชื้อ DEN1 ผู้ป่วยจะมีภูมิต่อเชื้อนี้ตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิต่อเชื้อแดงกีชนิดอื่นเพียง 6-12 เดือนเท่านั้นจาการศึกษาพบว่าการติดเชื้อซ้ำ หรือการติดเชื้อครั้งที่สองจะเป็นสาเหตุของโรคแดงกีได้ถึงร้อยละ 80-90 ในสมัยก่อนปี 2543พบว่าการระบาดของเชื้อแดงกีเกิดจากสายพันธ์ที่สอง DEN2 แต่หลังจากนั้นพบลดลง แต่จะพบสายพันธ์ DEN3 มากขึ้น แต่หลังจากปี 2543 เชื้อสายพันธ์ที่สอง DEN2 เริ่มกลับมาพบมากขึ้นและมีอัตราการตายสูงเนื่องจากเป็นเชื้อที่หากเป็นแล้วจะเกิดอาการรุนแรงการ

อาการของโรคติดเชื้อไข้เลือดออก

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต เมื่อหายร่างกายจะมีภูมิต่อเชื้อนั้นตลอดชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ

การติดเชื้อไวรัสแดงกิ่วมีอาการได้ 3 แบบคือ

การติดเชื้อไข้แดงกิ่ว Denque Fever
ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]
สำหรับไข้เลือดออกแดงกิวที่ช็อก Denque Shock Syndrome DSS
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Dengue is a disease caused by mosquito carries the disease. There is a public health problem in Thailand. Also a public health problem worldwide. Especially in the tropics. And cause concern to parents when a child has a fever.


Dengue incidence of the disease situation.Since 1970 when an outbreak of dengue fever occasionally epidermic 9 countries. Outbreaks have increased in the current period of 10 years, dengue. Disease is endemic in the country for more than 100 local.America, South East Asia, with violence in the western pacific region. South East Asia, western pacific
.
A population of about 2500 million people in the country are at risk of dengue infection is endemic. Estimated to have infected 50 million people per year and requires hospitalization for more than 500,000 people per year, a death rate of about 2 percent.Dengue is a disease caused by the mosquito aedes aegyti female fly bite fever patients. Especially those with high fever. Infection does / W. Russell dengue mosquitoes to proliferate in about 8-10 days.When mosquitoes bite people is contagious. Infection is in the body for about 2-7 days for the fever. If a mosquito bites a person, it would get the virus from spreading to others. Most often the children. Disease outbreaks in rainy season.And schools like spawning containers with water. Such as tires, cans, saucers pin bowler pantry. I do not like eggs in water marsh creek canal
.
When it is suspected dengue fever


.Dengue symptoms are not specific. The symptoms are many. In children may have a fever and rash. ใผog's probably a high fever headache joint pain, muscle pain, eye pain. If you think this may be the treatment of the disease is slow.Fever is an important aspect of picking out
.
Acute high fever of about 2-7.
Day of appetite, headache, flushed with nausea and vomiting. And abdominal pain associated with
.Some have red blood spots under the torso, limbs may be assured of nosebleeds. Bleeding by the teeth. Feces and charcoal black for bleeding in the digestive tract. And probably shock
.No specific treatment for dengue fever. การรักเพียงประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อค และเลือดออก และการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1Dengue vaccine vaccines are in development. However, there were problems in the four species are expected to be completed and available in the near future. Prevention and control

.Ways to prevent and control dengue is best to control the spread of mosquito breeding mosquitoes such as source removal

i
per tire tin container like a jar lid tank
.Public water supply may be fish to eat mosquito larvae. Or put chemicals to kill mosquito larva
.A little bit of infection with dengue virus, dengue virus, a single strnded rna There are four types (serotype) den1 den2 den3 den4 antigen together with some of the old maid type of infection. Be immune to another infection.6-12 months, the landscape is going to be a lifelong infection to patients. For example, if a patient has dengue infection den1 landscape against this life. But are immune to infection with dengue type only 6-12.หรือการติดเชื้อครั้งที่สองจะเป็นสาเหตุของโรคแดงกีได้ถึงร้อยละ 80-90 ในสมัยก่อนปี 2543พบว่าการระบาดของเชื้อแดงกีเกิดจากสายพันธ์ที่สอง den2 แต่หลังจากนั้นพบลดลง The species is found only after the year 2543 den3 more.den2 started to find more and has a high mortality rate due to infection if the symptoms are severe
.


Dengue symptoms of infection.Patients with dengue infection may be asymptomatic. Or have only minor symptoms. Severe symptoms or death. When the body has lost the immunity against life. The intensity of infection with age.And severity of infection
.
I contracted a viral infection symptoms is 3

Red fever infection contracted dengue denque fever
[dengue hemorrhagic fever-dhf]
red skill for dengue shock denque shock syndrome dss.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
DHF is a disease caused by mosquitoes as a vehicle of disease. In addition to the health problems of the Thai nation. As a public health problem throughout the world, especially in tropical countries and causing concern to parents when children have fever.
Emergence nuek dengue ongrok

When the 1970 khot of dengue is occasionally epidermic 9 current country fever. There is an increasing epidemic. In the past 10-year period. Today, dengue is an endemic disease of local markets and more than 100. USA Southeast Asia western pacific with greater intensity in the South-East Asian pacific western
.
Population of 2,500 million people in a country where there is a risk of epidemic dengue infection. About that, there will be 50 million people a year, infections, and certain hospital more than 500000 per year rate of approximately 2 percent of the deaths.5, but may be up to 20 per cent if treated well, death rate may fall below 1 per cent dengue causes.DHF is a contagious disease caused by the mosquito Aedes aegyti female fly bites a person, particularly dengue fever range. GE/fuel increases the number of Red guitar warat the mosquitoes for about 8-10 days. When a mosquito bites someone, it will spread to other people. Infections in the body approximately 2-7 days during a fever if the mosquitoes bite people during this period will receive a virus spread from others, most often as a child. This pandemic disease in rainy season And the school likes to lay their eggs, according to the container with the water like tire safety pin plate Tin shell with rice, but he doesn't like to lay their eggs in the water stream to Nong Canal Lake
.
When is suspect as dengue fever


.Symptoms of dengue, there are several signs and symptoms are not specific. In children, there may be only a fever and a rash, high fever, ใผู้, there may be a big pain, headache pain as an exfoliate eye muscle pain. If you don't think this disease may cause heal slowly. An important characteristic of the temperature selected is
.
Acute high fever about 2-7
Day, appetite Blush headache with nausea, vomiting and abdominal pain. in conjunction with the
.Some items may have a blood red colour dots by trunk limbs may be bleeding and blood flow kamdao rai by the teeth and charcoal-black is hot because of bleeding in the digestive tract and may shock
.The shock will be noticed when a fever patient back worse. Cold feet hands to absorb sweat and senseless loss of life


blood test diagnose treat

.There is no specific treatment for dengue disease. The love just sustaining closely exposed to surveillance by those shock and bleeding, and the substance water properly, it will make the death rate dropped below 1 per cent

.Vaccine against dengue vaccine production

is in development stage but there are 4 kinds of ngachuea ปัญาเนื่อ. Expect to succeed and may be used in the near future. Prevention and control

How to prevent and control dengue, the best is to control the spread of the mosquito parasite species, such as mosquitoes, because source

shift
cans each container lid for rubber, such as more water tank
.In a public water source may be fish to eat the ball or put chemicals to kill the ball juice
.Type of fuel: Red guitar red guitar virus infection is viral RNA is single strnded. 4 (serotype) DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 which are part of the shared antigen causes a type of infection occurs, thuea will be immune against another type of infection. 6-12 mo. best chart races to the sick will have life like if this is dengue infections, there are subtypes of patients per DEN1 infections this life but will have another kitnit red fuel per chart, only 6-12. Or the second infection is the cause of the disease up to 80 percent of your Red-90 in the past year 2543 (2000) found that the epidemiology of infections caused by the guitar red second species then found DEN2, but declined, but it found more species, but after the year DEN3 2543 (2000) More from back found DEN2 and high death rate because it is the fuel if it is, then there will be severe to
.
Symptoms of dengue infection

Patients infected with dengue symptoms, there may be no symptoms or only a little, or it may cause severe symptoms until death. When the body has gone to fuel a lifetime. The severity of infection, depending on age. And severity of infections

The Red virus infections have symptoms: KIO 3

Red Denque fever infection Dengue Fever KIO
[Dengue hemorrhagic fever-DHF]
for dengue Shock Syndrome which arguments Denque shock red DSS.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
disease, dengue fever is a disease that is caused by mosquitoes as a vehicle of the disease but it is also a health problem of Thailand health problem worldwide, particularly in hot and humid tropical and caused the concerned parents at children have the fluThe emergence of the disease equipment
haemorrhagic fever

When you have a C in 1970, the SARS outbreak of haemorrhagic fever occasionally epidermic 9 countries today haemorrhagic fever outbreaks have increased in the past 10 years current dengue fever is endemic endemic disease of the country, 100.North America Southeast Asia Western Pacific by violence in the Southeast Asia Western Pacific

population of around 2500 million people in the country will be at risk for HIV infection epidemic haemorrhagic fever estimated that there will be 50 million people infected each year and must be lying hospital more than 500000 people per year rate of death for about 2 per cent.5 but it may be higher than 20 percent, if the rate is good for the death may be reduced to less than 1 per cent per annumcause fever.disease, dengue fever is a contagious disease that is caused by a mosquito bite Aedes aegyti female to fly out of the sick blood fever, especially at a high fever, HIV/Square, a red color will increase the number of mosquitoes in the approximately 8 - 10 daysWhen mosquito bites, they will be spreading HIV to people who are in the body of about 2 - 7 days in the past. If there is a fever of mosquitoes in this range, it will be infected and spread it to other people, most often this is a disease outbreak in the rainy season.and schools like it lay eggs in accordance with the container with water such as canned pate tire vice-legs, with Rice Dish, but don't like the egg in water pipe swamps swamp canal

as soon as you suspect that it is the blood fever haemorrhagic fever


Symptoms of dengue fever symptoms are not specific to the children. There are many ways to be a fever and a rash on the adult may be a high fever, a sore head pain in the eye, have a headache muscle pain if you do not think this disease might be able to do to keep the slowThe main features of the Avian select Exit is

high fever Severe Acute Respiratory Syndrome for about 2 - 7 days
headache loss of appetite flushed with symptoms nausea and symptoms stomachache with
There will be an access point may be some blood out of his body and his arms and legs, red may be a nose bleeds the blood out of the teeth and carbon black as the grease for bleeding in the digestive system and may be chocolate
In the chocolate will be noticed when the fever patients back to seep worse. His hands and feet Cold sweat blackouts and might have died


diagnosis blood penetration treatment

There is no specific treatment for the disease, haemorrhagic fever, love, just prop is closely watched by the shocks and bleeding, and the substances in the water to make it suitable for the death rate lower than 1%

haemorrhagic fever vaccine

biology was in advanced development, but there are problems due to leaven 4 species are expected to be completed in the near future and use it to prevent and control

How to prevent and control dengue fever is the best control

traces the spread of mosquitoes mosquitoes species such as disposal, because it shifts toward the cover rubber
canned containers such as water tanks and stalactite
The source of water may be public water fish to eat or put chemicals to kill a baby water
a little bit of bacteria; b) red color red in color as a single infected strnded RNA viruses. There are 4 types of (serotype) DEN DEN 1 2 3 DEN DEN 4 antigen which is shared, some เทื่อ infection type of immune system will occur on a type of bacteria.6 - 12 months, while the landscape is very ill with HIV. There will be blood out of his life, as if suffering from HIV patients DEN 1 will be a landscape to this sterile for life, but there will be a landscape to remain sterile red color. Only 6 - 12or to catch a second time will be a cause of disease, red in color. To 80 per cent - 90 years in olden days 2543 found that the epidemic of HIV in red color caused by the presence of two DEN 2, but after that, but it will be reduced to meet the union DEN 3 more years, but after 25432 DEN start and come back to find more, and have a high death rate due to HIV, if it is, it will cause severe pain,

symptoms of infectious diseases dengue fever

Patients who have an infection dengue fever may not have symptoms or symptoms or may be just a little bit will cause severe pain until it died, when your body will be lost his life, a landscape of HIV infection, the severity of the the ageand the severity of HIV

the infected red drawn in a symptom 3. A is drawn in red fever infection


Denque Fever [Dengue haemorrhagic fever hemorrhagic fever - DHF]
for haemorrhagic fever red chocolate Denque Shock Syndrome DSS an argument.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: