ประวัติส่วนตัว   ชื่อ - สกุล : ณเดช คูกิมิยะ (แบรี่) วันเกิด : 17 ธั การแปล -   ประวัติส่วนตัว   ชื่อ - สกุล : ณเดช คูกิมิยะ (แบรี่) วันเกิด : 17 ธั ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

  ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล : ณเประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล : ณเดช คูกิมิยะ (แบรี่)

วันเกิด : 17 ธันวาคม

ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม

งานอดิเรก : เล่นเกม เล่นฟิตเนส

สิ่งที่ชื่นชอบ : ร้องเพลง เล่นกีต้าร์

กีฬา : ฟิตเนส

ศิลปินที่ชอบ : เบิร์ด ธงชัย , นก ฉัตรชัย

ของสะสม : กระเป๋าสะพาย

สีที่ชอบ: ขาว
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:


Bio

Name - Surname: as Det Cool skill a destination (Barry)

Birthday: December 17

Height: 181 cm ~ Weight: 68 kg ~ Hobby: Play game fitness
.
my favorite things: singing, playing the guitar

Sports: Fitness

.Artists like: Bird Thongchai, birds Chatchai collection

:

bag Color: white
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:


Personal history

name: Mitsui, Kawasaki Ku ya nadet (Bari)

. Birthdate: December 17

Height: 181 cm

Weight: 68 kg

Hobbies: play games play fitness

My favorite things: singing Guitar Player

Sports: Fitness Club

Artists like: bird thong Chai, NOK chatchai

collectibles: shoulder bag

. Favorite color: white
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
personal history name: Kim Cooper, at Kadesh, Yala (the)

Date of Birth: December 17

height: 181 cm

weight: 68 kg

hobbies: playing the game play fitness

what a favorite: singing playing guitar

sports: Fitness

artists like: blackbirds Chai, birds, Chatchai

collection: bags slung

Favorite color.: White
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: