คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้เด็กรักการอ่าน เพิ่มทักาะการคิดสร้า การแปล - คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้เด็กรักการอ่าน เพิ่มทักาะการคิดสร้า ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้

คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้เด็กรักการอ่าน เพิ่มทักาะการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ช่วยให้เด็กได้รับความบันเทิง สนุกสนานกับการอ่าน และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก หนังสือมีหลายรูปแบบ เช่น การ์ตูน นิทาน นวนิยาย กลอน และบทกวี ต่างๆ
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
The value of the book is to help children love reading. Add Tuscan island creative imagination helps kids entertained. Fun to read And an inspiration to children. There are many forms such as comic book storytelling.Various poems and poetry
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The value of reading books is make children love to read. Add creative ทักาะการ Imagination helps kids get a fun entertainment with reading and inspire pupils. The book has many formats such as cartoons, fairy tales. Poem and poetry Various
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The value of reading a book is to help children love to read more of the creative imagination, greeting allows children to have fun with the entertainment has been reading, and it is inspired by children's books to a variety of formats such as a cartoon storypoems and poetry.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: