รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นใ การแปล - รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นใ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็

รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นให้ศึกษาทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตัมและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้เสริมสร้างความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ ผู้จัดทำเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดขอกราบอภัย ณ ที่นี้
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Electromagnetic report As part of the Department of Physics Prepared to study the theory of electromagnetic waves. Spectroscopic and magnetic quantum Posted polarization of electromagnetic waves.Who do you believe will benefit more or less. If any errors herein respectfully requests forgiveness.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Report title Electromagnetic waves are a part of physics., electromagnetic wave theory. Specification tam and electromagnetic The La Serena; of electromagnetic waves. They make believe will benefit you, not less. If any errors at khokrabophai.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Report on electromagnetic waves as a part of physics, education, theory and electromagnetic waves electromagnetic waves สเปกตัม the ass, what the application of electromagnetic wavesThe author believes that it will be useful to you is more or less wrong if one of these things we're sorry bowed at this.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: