สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำเข้าสิ่งของบริจาคเช่น เครื่องมือเคร การแปล - สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำเข้าสิ่งของบริจาคเช่น เครื่องมือเคร ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำ

สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำเข้าสิ่งของบริจาคเช่น เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัวเรือน, เสื้อผ้ารองเท้า, อาหารแห้ง, อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ, จักรยาน, ,หนังสือและเครื่องเขียน ทั้งใหม่และเก่าจากประเทศแคนาดา โดยไม่มีการนำไปขายต่อ แต่เป็นการนำสิ่งของบริจาคเหล่านั้นมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากทั้งชาวไทย ชาวพม่า และชาวเขา ในเขตจังหวัดตาก
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
For the secondary objective. Donated items such as imports. Tools, household appliances, clothing, shoes, food, equipment and tools for cutting, sewing, biking,,.Books and stationery. New and old from Canada. Not be sold. But as the items donated them to distribute to the people of Thailand to the Burmese and Karen in Tak province.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
For the secondary purpose is to import all of the donations, such as tools, household appliances, clothes, shoes, food, equipment and tools, bicycles, sewing,Books and writers, both new and old from Canada without having to sell a thing, but to donate them to distribute to all Thai people difficult. Nationals of Myanmar and tribal in Tak province
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
for the secondary objective is the import of what the intended for household use tools such as donations, clothing, shoes, food, dry, tools and equipment in the cutting, sewing, bicycle,write a book and both the new and old from Canada, there is no sales, but it is the donation of what they came to distribute to the Thai and Burmese and hill tribe people hard in the district in Tak
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: