เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามาคุยกับเบนซ์บ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟส การแปล - เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามาคุยกับเบนซ์บ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟส ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามา

เบนซ์ยังต้องการที่รักอยู่นะคะเข้ามาคุยกับเบนซ์บ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟสบุ๊คหรือแคมฟร็อกนะคะที่ ส่วนเรื่องรูปเบนซ์ขอโทษอีกครั้งนะคะที่รักเบนซ์รักคุณนะที่รัก
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Mercedes also wants to love me someone to talk to Mercedes via Facebook or a webcam to rock it. As for the Mercedes-Benz apologizes again, I love love love you.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Benz also want love is definitely going to come talk to me, regardless of whether it is a Mercedes-Benz on Facebook or anywhere that frok webcam. Best anime figure Benz apologies again, I love everything love you Dear!
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The class is also want to love it is to me, I'm not talking to class that will be the notebook or the webcam ฟร็ phase chest! I'm sorry that the matter of a Mercedes-Benz Mercedes-Benz again. I love you, my dear love.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: