รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤ การแปล - รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประ

รายงานเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการหัสวิชา 3000-1226 ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ การใช้ภาษาอังกฤษกับการทำงานอ่านป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมายในบริเวณสถานประกอบการ ต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ทำงาน กรอกข้อมูลของสถานประกอบการ ประโยคสำนวนภาษาอังกฤษในที่ต่างๆ ประเมินความก้าวหน้าและร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้จัดทำคาดหวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยหากรายงานฉบับนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Report for the establishment of English as part of the Department of English of company code 3000-1226 which this report is a report that gathers information about the establishment.Symbol in the establishment. Please provide information about the work. Fill in your establishment. English idioms in different sentences. Assess the progress and collaborate with others to work towards achieving the goal
.Publishers expect that this report will be useful to you, the reader, more or less, if this report is any error at all sorry guys

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Report about English for the establishment as part of English for business course code 3000-1226, which this report is a report that includes information about the establishment. Trademark symbol in the area of the establishment. Welcome to information about that work. Fill in the information of the establishment. English idioms in sentence measurement progress and collaborate with others in working to achieve the goal
. Who made this report, expecting he would be beneficial to your readers is this version hakraingan any errors this inconvenience by!

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
report in English for workplace safety as a part of courses in English for Academic codes 3000 - 1226, this report is a collection of information about workplace report.A trademark symbol in the workplace welcome to fill in information about the work of the workplace in a sentence in English words, evaluate progress and co-operation with other people in the work to achieve the goal
The user created one would expect that this report will be useful to you the reader is more or less if this report any errors please disregard this,

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: