ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้าอากาศหนาวเช่นเคย แล้วคุณอยู่รัฐอะไร  การแปล - ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้าอากาศหนาวเช่นเคย แล้วคุณอยู่รัฐอะไร  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้าอ

ตอนนี้ที่อเมริกาคงประมาณ 9 โมงเช้า
อากาศหนาวเช่นเคย แล้วคุณอยู่รัฐอะไร ฉันลืมถามคุณ
ที่ประเทศไทยมีพายุที่พัดมาจากจีน
กรุงเทพและชลบุรีได้รับความเสียหาย
แต่โคราชมีฝนตกหนักเท่านั้น
และอากาศค่อนข้างหนาว
ที่ไทยเวลา ประมาณ 2 ทุ่ม

จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Now that America is about 9 o'clock
cold as ever. What state do you live.
I forgot to ask you that Thailand is a storm blowing from China.

Bangkok and Chonburi have been damaged, but the rain only me.

And the weather is cold.At about 2 pm Thailand time

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Now that the United States probably about 9 a.m., cold climate,
is used to State anything. I forgot to ask you
there in the storm blowing from Thai, Chinese,
Bangkok and Chonburi is damaged there, but the torrent
Korat.
Air
and somewhat cold.At approximately 2 p.m. Thai

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Now that the United States would be approximately 9 a.m.
winter weather, as usual, and then state what you are asked you
I forgot that Thailand has a storm which had come from China
Bangkok and Chonburi, damage
Korat, but heavy rain only

and the weather is quite coldThe government of Thailand for approximately 2hrs

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: