มัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ครองราชย์ การแปล - มัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ครองราชย์ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

มัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ได้สร้างเสร็จเ

มัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ครองราชย์สมบัติ (ประมาณ ๑oo ปี มาแล้ว ราว พ.ศ. ๒๓๙o) นาช่างผู้สร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ เป็นนายช่างที่ถูกเกณฑ์มาสร้างโบสถ์วัดมัชฌิมาวาส (วัดหลวง เป็นวัดธรรมยุตินิกาย) โบสถ์นี้ตั้งอยู่ทิศใต้ของวัด หน้าโบสถ์มีหอระฆัง ปัจจุบันนี้โบสถ์นี้ชำรุดมาก ทางวัดได้สร้างใหม่และใช้เป็นหอสมุดของวัด นายช่างที่สร้างโบสถ์ที่วัดมัชฌิมาวาสที่เป็นไทยมุสลิมก็มี จึงได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามขึ้น เพื่อจะได้ทำพิธีนมาซ ต่อไป เงินที่สร้างได้มาจากชาวบ้านและเงินพระราชทานจากรัชกาลที่ ๕ เงินที่พระองค์พระราชทานให้สร้างมัสยิดแล้ว พระองค์ยังพระราชทานเงินให้ซื้อเครื่องตกแต่งภายในมัสยิดอีกด้วย เช่น ให้เงินซื้อโคมระย้า ที่ปรากฏอยู่ ณ บัดนี้ รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนถึง ๒ ครั้ง (ผู้เล่าจำ พ.ศ.ไม่ได้) ครั้งที่ ๒ ได้เสด็จมาเยี่ยมและพระราชทานเหรียญสมาธรรมจักรแก่เด็กๆ และรัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสสงขลาก็ได้มาเยี่ยมเยือนเช่นเดียวกันด้วย
นายช่างใหญ่ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ จำได้เพียง ๒ คน คือ โต๊ะหมัดฯ และโต๊ะหมะฯ นายช่างดังกล่าวได้แต่งงานกับชาวสงขลา เลยตั้งหลักแหล่งอยู่ที่อยู่สงขลา ไม่กลับกรุงเทพฯ ต่อมามุสลิมของชาวสงขลาก็ได้ช่วยกันปรับปรุงเรื่อยๆ เช่น ขยายปีกทั้งสองข้างมัสยิด เป็นต้น ทำให้เป็นที่น่าดูยิ่งขึ้น โดยที่มัสยิดอิสลามได้สร้างมานาน ๑oo กว่าปีแล้ว สันนิษฐานว่าคงจะเป็นมัสยิดกลางสงขลา และมัสยิดแรกของจังหวัดสงขลา โดยที่มัสยิดนี้ได้สร้างมานาน ภายในจึงทรุดโทรมไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคามัสยิด เวลานี้คณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการสถานอบรมศาสนาอิสลาม กำลังหาเงินซ่อมแซมอยู่
เจ้าหน้าที่ประจำมัสยิด โต๊ะอิหม่ามคนแรกประจำมัสยิดชื่อ โต๊ะอิหม่ามซ๊ะ (เป็นต้นตระกูลอิหม่ามของประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาปัจจุบัน) เมื่อโต๊ะอิหม่ามซ๊ะ สิ้นบุญไปแล้ว ผู้ที่ได้เป็นโต๊ะอิหม่ามแทนคือ โต๊ะครูเหย็บ (เป็นบิดาของอดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ฮัจยีเซ็น อุสตัส) ในระหว่างนั้นโต๊ะครูเหย็บได้ญาติไปศึกษา ณ นครเมกกะ เพื่อที่จะได้มารับหน้าที่แทนต่อไป ผู้นั้นคือ โต๊ะครูอับดุลมุตตอเหล็บ โดยที่โต๊ะครูเหย็บอายุมากแล้ว จึงมอบหมายให้ใบไชยาฯ รักษาการแทนโดยให้ชาวบ้านเลือก ใบไชยาคนนี้ได้ปรับปรุงมัสยิดนี้มาก เพื่อฮัจยีอับดุลมุตตอเหล็บเป็นโต๊ะอิหม่ามนั้น ฮัจยีหมาด นิยมเดชา เป็นโต๊ะกาเต็บ นายเหย็บ จินเดหวา เป็นบิลาล ต่อมาเมื่อฮัจยีอับดุลมุดตอเหล็บถึงแก่กรรม ฮัจยีเซ็น เป็นโต๊ะอิหม่าม ฮัจยีหมาดเป็นโต๊ะกาเต็บ นายเหย็บ จินเดหวา เป็นบิลาลต่อจากฮัจยีเซ็น คือ ฮัจยีหมาด นิยม เดชา เป็นโต๊ะอิหม่าม ปัจจุบันนี้ฮัจยีสุรัตน์ หลำสุป เป็นโต๊ะอิหม่าม
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬หมายเหตุ สอบถามและบันทึกจากปากคำของนายหมัด ตะทวี อายุ ๘๘ ปี ๑๑ เดือน มุสลิมที่อายุมากที่สุดในมวลมุสลิม ในตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ออนไลน์ แปลภาษา แปลข้อความ แปลบทความ แปลเอกสาร แปลประโยคอังกฤษเป็นไทยทั้งประโยค แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั้งประโยค แปลประโยคอังกฤษเป็นไทย แปลอังกฤษ แปลไทย ฟรี [Translate] English to Thai Translation Translate Translator , ภาษาอังกฤษ มีใช้ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไลบีเรีย เบลีซ แอฟริกาใต้ อินเดีย
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
This created the Islamic mosque usa son succeeded the throne in the reign of 5 properties (about 1 year ago, c. 239 BC oo o). The mosque builders usa photographer son na Islam, this is Mr. mechanic who was building the Church criteria matchimawat Temple (WAT Luang Temple schools), this church is located in the South of the temple. In front of the Church with a Bell Tower This church is very damaged. The temple has been rebuilt and is used as a measure of the library. Mr. engineer who created the temple Church Thailand that is Muslim, matchima Wah has therefore joined with locals to build Islamic mosques usa pine will do the next namas. The money generated from the locals and funds granted from the King to give him the money to build 5 Masjid. He was also granted the money to buy the furniture inside the mosques, such as providing money to purchase the chandelier. 5. the reign of his visit up to 2 times (who does not remember the 1982 story) 2, and appeared to give the coin a year 6 children and the reign of the Dharmacakra history Songkhla. visit as well.นายช่างใหญ่ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างมัสยิดอุสาสนอิสลามนี้ จำได้เพียง ๒ คน คือ โต๊ะหมัดฯ และโต๊ะหมะฯ นายช่างดังกล่าวได้แต่งงานกับชาวสงขลา เลยตั้งหลักแหล่งอยู่ที่อยู่สงขลา ไม่กลับกรุงเทพฯ ต่อมามุสลิมของชาวสงขลาก็ได้ช่วยกันปรับปรุงเรื่อยๆ เช่น ขยายปีกทั้งสองข้างมัสยิด เป็นต้น ทำให้เป็นที่น่าดูยิ่งขึ้น โดยที่มัสยิดอิสลามได้สร้างมานาน ๑oo กว่าปีแล้ว สันนิษฐานว่าคงจะเป็นมัสยิดกลางสงขลา และมัสยิดแรกของจังหวัดสงขลา โดยที่มัสยิดนี้ได้สร้างมานาน ภายในจึงทรุดโทรมไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคามัสยิด เวลานี้คณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการสถานอบรมศาสนาอิสลาม กำลังหาเงินซ่อมแซมอยู่เจ้าหน้าที่ประจำมัสยิด โต๊ะอิหม่ามคนแรกประจำมัสยิดชื่อ โต๊ะอิหม่ามซ๊ะ (เป็นต้นตระกูลอิหม่ามของประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาปัจจุบัน) เมื่อโต๊ะอิหม่ามซ๊ะ สิ้นบุญไปแล้ว ผู้ที่ได้เป็นโต๊ะอิหม่ามแทนคือ โต๊ะครูเหย็บ (เป็นบิดาของอดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ฮัจยีเซ็น อุสตัส) ในระหว่างนั้นโต๊ะครูเหย็บได้ญาติไปศึกษา ณ นครเมกกะ เพื่อที่จะได้มารับหน้าที่แทนต่อไป ผู้นั้นคือ โต๊ะครูอับดุลมุตตอเหล็บ โดยที่โต๊ะครูเหย็บอายุมากแล้ว จึงมอบหมายให้ใบไชยาฯ รักษาการแทนโดยให้ชาวบ้านเลือก ใบไชยาคนนี้ได้ปรับปรุงมัสยิดนี้มาก เพื่อฮัจยีอับดุลมุตตอเหล็บเป็นโต๊ะอิหม่ามนั้น ฮัจยีหมาด นิยมเดชา เป็นโต๊ะกาเต็บ นายเหย็บ จินเดหวา เป็นบิลาล ต่อมาเมื่อฮัจยีอับดุลมุดตอเหล็บถึงแก่กรรม ฮัจยีเซ็น เป็นโต๊ะอิหม่าม ฮัจยีหมาดเป็นโต๊ะกาเต็บ นายเหย็บ จินเดหวา เป็นบิลาลต่อจากฮัจยีเซ็น คือ ฮัจยีหมาด นิยม เดชา เป็นโต๊ะอิหม่าม ปัจจุบันนี้ฮัจยีสุรัตน์ หลำสุป เป็นโต๊ะอิหม่าม¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬หมายเหตุ สอบถามและบันทึกจากปากคำของนายหมัด ตะทวี อายุ ๘๘ ปี ๑๑ เดือน มุสลิมที่อายุมากที่สุดในมวลมุสลิม ในตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ออนไลน์ แปลภาษา แปลข้อความ แปลบทความ แปลเอกสาร แปลประโยคอังกฤษเป็นไทยทั้งประโยค แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั้งประโยค แปลประโยคอังกฤษเป็นไทย แปลอังกฤษ แปลไทย ฟรี [Translate] English to Thai Translation Translate Translator , ภาษาอังกฤษ มีใช้ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไลบีเรีย เบลีซ แอฟริกาใต้ อินเดีย
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Defense pine Islamic mosque was completed in the reign of King Rama 5 properties (about 1oo years ago, around the 239o) field technicians to build this Islamic mosque pine industry. As chief engineer, who was drafted to build churches, temples, Middle Rivas (Wat temple Dhammayuttika denominational) church is located in the south of the temple. Church bell tower This church is very damaged The temple was rebuilt and used as a library of the monastery. Chief engineer, who built a church at the Middle Temple Rivas Thailand are Muslims there. Has joined forces with local Islamic mosque pine industry. To do pray to the money generated from the locals and the money bestowed by His Majesty King 5 funds to build a mosque ago. He also gave money to buy decorations inside the mosque, as well as to buy a chandelier that appears now, King 5 went to visit a second time (the narrator remembers BC.. Is not), the two have come. Superb and the Royal Medal of the Thammachak children and Rama 6 visited Songkhla was visiting as a
chief engineer at the lead in the mosque industry cares Islam recognizes only two people was a lousy year and a table for Tama. The chief engineer had married Songkhla. Settled on the Songkhla. Not to Bangkok Later, Muslims of Songkhla has helped us improve so as to extend both wings, mosques, etc. makes it even more spectacular. The Islamic mosque was built over 1oo years ago assumed that would be the central mosque of Songkhla. And the mosque of Songkhla province The mosque was built for. The situation deteriorated so much In particular, the mosque roof This time, the mosque and the Islamic training center. Now raise money to repair the
mosque officials. The first Imam of Masjid title Imam Gonzaga (The father of Imam President Islam in Songkhla today) when Imam's. To kick the bucket Who is Imam of the teacher's desk so cool (the father of the former president of the Islamic Committee of Songkhla Haj Yi signed Ousmane Titus) during the teacher's desk so cool I have relatives studying at Mecca to. was commissioned following the teacher's desk was Abdul Mut SIA's stump. The teacher's desk so cold on age. The column was then assigned to the Acting selected by the villagers. Chaiya leaves the mosque has improve a lot. The Haj Yee Abdul Mut stump SIA's an imam that Haj Yee Tack popular dacha is a check step was really cool the engine de-catching as Bilal came to Haj Yee Abdul Mahmud stump them. Lot's death Haj Energy signed an imam. Haj damping technology as a check step, Mr. He Jin De catching a cold Brian Bilal from Haj Haj Yee Yee recently signed a dacha, a popular imam. Today, Haj Yee Lam Surat Surat is the Imam
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ note. Ask and record the testimony of Mr. Punch Kong's 88 years old and 11 months Islam at the age of most of the mass of Muslims in Bo Yang city of Songkhla
English into Thailand Online Translate text translate translation translate English phrases into Thailand. Phrase The English translation of the sentence Thailand. Colour English translation English translation Thailand Thailand free [Translate] English to Thai Translation Translate Translator, English is used in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK, USA, South Africa, India, Liberia, Belize.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The mosque, Islamic nation care has created and completed in the reign of 5 crowning (about 1 OO years around BC.Her 9 o) Na's creator or Islamic mosque care. A master was the building church wat matchimawat (Luang temple is located to the south of the temple. ธรรมยุตินิกาย) church on church has a bell tower. At present, this church damaged.You build a church at Wat matchimawat as Muslims there. Therefore, together with the villagers build a mosque or interested in Islam, to the alkaptonuria. Money comes from the people, and the money generated from the reign of king 5He also gave money to buy the machine interior mosque as well as money buy chandelier, appeared now. Five went to visit to two times (the narrator remembers B.Professor) second, visit the Royal medal member and wheel to the children, and the reign of the 6 came aboard. Can visit the same with
.The chief engineer is the mainstay in building mosques or care Islam, remember only 2 people is a table punch. And table like, you will marry the Songkhla, such Before settling in Songkhla, in Bangkok.Such as the expansion of both wings mosque, etc. is made hard. The Islamic mosque built for one OO, over the years, presumably would be the central mosque Songkhla. The first mosque of Songkhla province. The mosque was built for a long time.Especially the mosque. This time the mosque and the place in Islam is make repairs are
.Official mosque, Imam of mosque Imam vast first name? As the Imam of the Islamic (Songkhla Province present) when Imam onions, she passed away.The teacher's เหย็บ (father of former chairman of provincial Islamic Songkhla ฮัจยี sign, Ignatius Quintus) during that เหย็ research relative to teacher's study. At Mecca to become in charge, who is the teacher's เหล็บ Abdul mut stubs.Thus assigned to the leaves ไชยาฯ acting by the villagers. This can improve this mosque chaiya leaves. To ฮัจยี Abdul mut stubs เหล็บ as Imam. ฮัจยี tacky, popular decha is the best table. You เหย็บ Jin De Wah as Bilal.ฮัจยี sign is the Imam ฮัจยี. Damp table the best, you เหย็บ Jin De Wah as Bilal on hot กฮั จยี sign is ฮัจยี tacky, popular, decha is the Imam. At present, ฮัจยี Surat of lettuce is Imam
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2019 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: