ภาพนี้คือ รูปคนจับมือกัน เป็นภาพสมดุล ใช้สีน้ำระบาย และภาพนี้ใช้สีตัดก การแปล - ภาพนี้คือ รูปคนจับมือกัน เป็นภาพสมดุล ใช้สีน้ำระบาย และภาพนี้ใช้สีตัดก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ภาพนี้คือ รูปคนจับมือกัน เป็นภาพสมด

ภาพนี้คือ รูปคนจับมือกัน เป็นภาพสมดุล
ใช้สีน้ำระบาย และภาพนี้ใช้สีตัดกันหลากหลายสี

คอนเซปคือ "ความต่าง ที่เหมือนกัน"

ใช้หลากหลายสี แสดงถึง เส้นทางที่ต่างกัน ของคนเรา
และรูปคนจับมือนั้น แสดงถึง
ความเหมือนกัน
ความพอเหมาะ
พอดี
สมดุล
การเติมเต็มกันและกัน

ความต่างของสองสิ่งนั้น จะสามารถเติมเต็มกันและกันได้อย่างพอดี ถ้ารู้จักยอมรับความต่างของกันและกัน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
This is the handshake is a balanced
a watercolor painting. This use of contrasting colors and a variety of colors

concept is "the same"

take the colors represent the different paths of the people
and the hand is shown to
.

Exactly similar appropriations balanceto complement each disparity of two things. Can complement each other and fit. If you know the differences of each other
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
This image is a person shake hands using a balanced portrait painting watercolors and photos
uses a variety of contrasting colors, color.

Con se is "same difference"

use a variety of colors. Represents a different path of people we arrest people and then hand
denotes
.The same


a good enough balance
fulfilled each other

two difference things they can complement each other perfectly fit. If you know accept your difference
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
This image is a picture of them holding hands, a balanced picture
use thermal blue and this image with contrast-color variety of color

icon is based on "The same as"

use of color to show the route of our people
and
to show images of people holding hands.The same fit


the good balance of


filled with each other, the difference of the two things that will be able to complement each other and, if you know a perfect fit for all of them and accept them
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: