วิธีทำส้มตำไทยส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย- มะละกอดิบ 1 ลูก- กระเทียม 5-6 ก การแปล - วิธีทำส้มตำไทยส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย- มะละกอดิบ 1 ลูก- กระเทียม 5-6 ก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำส้มตำไทยส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไ


วิธีทำส้มตำไทย
ส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย
- มะละกอดิบ 1 ลูก
- กระเทียม 5-6 กลีบ
- พริกขี้หนู 5-6 เม็ด
- มะเขือเทศผ่าครึ่ง 2 ลูก
- ถั่วลิสงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
- ถั่วฝักยาวหั่น 1 ฝัก
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะนาว หรือ น้ำมะขามเปียก 1/4 ถ้วย
- น้ำตาลปิ๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลาร้าต้ม
- งาขาวคั่ว
- ใบสะระแหน่
- ผักชีฝรั่ง
- มะนาว
- น้ำปลา
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:


How do the ingredients used to make green papaya salad Thailand Thailand
-
papaya first child - 5-6 garlic cloves
-
pellets pepper 5-6 - tomatoes, halved 2 children
-
2 tablespoons roasted peanuts -. pea pods, sliced ​​1
-
2 tablespoons fish sauce - 2 tablespoons dried
.- Lemon juice or tamarind juice 1/4 cup
-
1 tablespoon sugar crush on - water boiled fish
-
roasted white sesame - mint
-
Parsley - lemonade
- fish sauce.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:

How to make som Tum Thai papaya salad ingredients used
Thai
-
1 raw papaya balls-5 garlic cloves-6
-paprika, 5-6 PCs.
-
2 tomatoes cut into half-2 tbsp roasted peanuts.
-
And string beans with sliced pods 1-2 tbsp fish sauce. -2 tbsp dried shrimp

-Lemon juice or tamarind juice 1/4 cup of wet
-1 tbsp sugar Tin.
-
And fermented fish sauce soup- Roasted white sesame seeds
-
-Melissa officinalis leaf. Lemon-parsley

- Fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:


Thai Spicy green papaya salad ingredients how to make Thai Spicy green papaya salad
-
papaya 1 ball - 5 cloves garlic - 6 cloves
- Chili 5 - 6 tablets
-
tomato halved 2 ball-roasted peanuts 2 tablespoon
-
long beans and cut into 1 shower - 2 tablespoon of fish sauce
- 2 tablespoon dried shrimp
- lemon juice or tamarind juice 1 /4 cup
-
1 table spoon of sugar _Beep when new mail arrives - the water boil fermented fish
-
roasted white sesame - mint leaves.
-
parsley - lemon
- fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: