โทษของถั่วลิสงทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จะมีประโยชน์ แต่สำหรับบางรายอาจเกิดป การแปล - โทษของถั่วลิสงทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จะมีประโยชน์ แต่สำหรับบางรายอาจเกิดป ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โทษของถั่วลิสงทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จ

โทษของถั่วลิสง
ทั้งนี้ ถั่วลิสง แม้จะมีประโยชน์ แต่สำหรับบางรายอาจเกิดปฏิกิริยาต่อโปรตีนในถั่วทำให้มีอาการแพ้ถั่ว มีอาการปวดท้อง อาเจียนไอ หอบ หายใจไม่สะดวก หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้หมดสติ เพราะฉะนั้นในรายที่มีอาหารแพ้ถั่ว
จำเป็นต้องทราบข้อมูลและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วโดยเด็ดขาด
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและถั่วลิสงเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงที่มักตรวจพบสารพิษซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สารอะฟลาทอกซิน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Penalty of peanut
However, despite the benefits peanuts. But for some reaction to proteins in beans make a peanut allergy. Abdominal pain, vomiting, coughing, asthma, breathing uncomfortable. If symptoms are severe, can cause unconsciousness.Need to know and avoid food containing nuts is strictly prohibited.
For the safety of yourself and peanuts are foods that commonly detected toxic risk caused by a fungus called. Substance AFB Sin
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The consequence of peanut
This is useful for peanuts, but despite some reaction to proteins in peanuts, soy allergies. There is pain, vomiting, cough, gasp for breath breathing. If you have severe symptoms may lead to coma.
Need to know the facts and avoid foods that contain soy ingredients.
For the safety of yourself and the peanuts are often detected risk groups, food toxins, which are caused by infections of the expensive one substance called aflatoxin.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
a penalty of peanuts
There will be useful, but the roasted peanuts, even though for some reactions to soy protein, soy allergy symptoms stomachache vomiting, breathing it is not easy to do, if there is severe pain may be unconscious
need to know the information and avoid foods that have a mixture of peas and beans, absolutely
for your own safety and peanuts, is a food group at risk of toxic substances are often found as a result of a type of fungal infection called อะฟ, Tom กซิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: