พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เพราะ การแปล - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เพราะ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เ

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เพราะมีเศษซากของเครื่องใช้ต่างของคนสมัยก่อน ที่ใช้กันมานานที่สุดเท่าที่มีมา โดยเราสามารถเยี่ยมชม ของเก่าแก่ ได้อย่างเพลิดเพลิน เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบของโบราณเป็นพิเศษ และเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากชมของที่แปลกที่สุดในจังหวัดอุดรธานี
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Ban Chiang Museum. Is the oldest in. Because the debris of various appliances of yore. Used for a long time as before. We can visit the oldest enjoyable.And is ideal for tourists who want to visit the most exotic in.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Ban Chiang National Museum is the oldest in Udon Thani province, because there is a scrap of difference of the past that as long as there is. We can visit the oldest. A great place for international visitors who want to visit the most exotic of Udon Thani.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The museum is a place where one of the oldest houses in Chiang Udon Thani Province because there is a fraction of the use of a dead man in those days before the use, as long as possible, we can also visit the old.and it is suitable for foreign tourists who want to visit the most exotic in Udon Thani Province.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: