นาซิ เลอมัก นาซิ เลอมัก (NasiLemak)อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนา การแปล - นาซิ เลอมัก นาซิ เลอมัก (NasiLemak)อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

นาซิ เลอมัก นาซิ เลอมัก (NasiLemak)

นาซิ เลอมัก

นาซิ เลอมัก (NasiLemak)อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนาซิ เลอมัก จะเป็นข้าวหุงกับกะทิ และใบเตยทานพร้อมเครื่องเคียง 4 อย่าง ได้แก่ ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น ไข่ต้มสุกและถั่วอบ ซึ่งนาซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง และมักทานเป็นอาหารเช้าแต่ในปัจจุบัน กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่ทานได้ทุกมื้อและแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่ง เช่น สิงคโปร์และภาคใต้ของไทยด้วย


ส่วนผสมแกงไก่

-น่องไก่ -น้ำพริกแกงกะหรี่ -กะทิ -น้ำมันรำข้าว -หอมใหญ่

-กระเทียม -หอมแดง -เกลือ -น้ำตาลทราย -น้ำมะขามเปียก

เครื่องเคียง

-ไข่ดาวหรือไข่ต้ม -แตงกวา -ถั่ว(อบหรือทอด) -ปลาไส้ตันหรือปลกกระตักทอดกรอบ

วิธีทำ

๑. หุงข้าวมันด้วยน้ำกะทิ ใส่เกลือ ขิงซอย

๒. ทำแกงไก่ โดยใส่น้ำมันในกระทะให้ร้อน ผัดหอมใหญ่ กระเทียมหอมแดงจนสุก ใส่น้ำพริกแกงกะหรี่ผัดจนหอม ใส่กระทิคนให้เข้า

กัน ใส่น่องไก่ พอสุกปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาล น้ำมะขามเปียกเคี่ยวต่อประมาณ ๑๕ นาที

๓. ตักข้าวมันใส่จาน ตักแกงไก่ใส่ข้างๆ จัดวางเครื่องเคียง


จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Siler often field

.Siler often field (nasilemak) food popular in Malaysia by Siler usually rice with coconut milk. And pandan Ready 4 different roasts and fried anchovies, cucumber, sliced ​​boiled eggs and baked beans which far.And usually eat for breakfast, but in the present. A week to eat every meal and prevalent in many other countries such as Singapore and southern Thailand with
.Chicken curry ingredients - chicken. - Chili curry - coconut milk - rice bran oil. -

Onion - garlic - onion - salt - sugar - water side tamarind- fried or boiled eggs - Cucumber - beans (baked or fried) - fried fish nets Asgtan or Peu

.How to make: 1. Cook rice with coconut milk, salt, ginger, soy

2. Curry chicken with hot sauce in a pan add oil, onion, garlic, shallot, and cook. Add curry paste and fry until fragrant. Stir until the ti

.Put chicken is cooked, season with salt, sugar, tamarind water, simmer for about 15 minutes

3. Scoop rice onto the plate. Chicken curry dip side.

Placed side.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Na SI Le often

Na SI Le are often popular dishes (NasiLemak) in Malaysia by NA SI Le grain rice is often with coconut milk, Pandan taste with 4 side dish: boiled eggs, sliced cucumber, crispy anchovies, cooked and baked beans, na SI! And always eat a breakfast, but now has become a popular food to eat every meal and is widespread in several neighboring countries such as Singapore and southern Thai with
.Chicken Curry ingredients-brisk-chicken-curry curry paste and coconut milk-the-rice bran oil-garlic-onion-shallot

-salt-sugar-direction side-boiled eggs or egg-cucumber-nuts (baked or fried)-fish or crispy kratak plok saitan

.How to make

1. electrodes with Hainanese coconut juice. Salt Ginger soy chicken curry 2.

by putting oil in a frying pan, Saute onion, garlic, red onion, heat until cooked. Put the fried chili paste until fragrant Curry Put the freckles, thikhon

Well put seasoning chicken cooked just a brisk salt sugar water to simmer for approximately 15 minutes per direction

3. lap chicken curry rice plate lap it put side-by-side deployment


.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Gilead, just often

Gilead, Louis, often (NasiLemak), Malaysia's most popular food and Gilead is often just a rice cooker with coconut milk and Pandan dining with the 4 side by side, including anchovy fish fried sliced cucumber, boiled eggs and baked beans, Oklahoma Cityand always eat breakfast, but now has become a popular food eat all meals and widely used in neighboring countries, such as Singapore and the south of Thailand with
Chicken Curry Ingredients - chicken legs - curry paste curry-coconut-rice bran oil -

onion-garlic-shallot-salt-sugar-tamarind juiceside-eggs or boiled eggs - cucumber - beans (baked or fried) - fish sauce, fried or repeatedly to draw

How do

1. Cook it with coconut milk salt Ginger

2. chicken curry with hot, put the oil in a frying pan, fry onion garlic, shallot until cooked curry: Curry stir fry till fragrant. Add the Baltic States, to

Together, the Calf Fry till cooked chicken flavor with salt, sugar tamarind juice to simmer for approximately 1 minutes

3. Place the rice plate and put it into place beside the chicken curry with side


การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: