การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 1. ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ได้ทำการทดลองเรื่องการ การแปล - การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 1. ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ได้ทำการทดลองเรื่องการ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 1. ฟรัง

การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
1. ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ได้ทำการทดลองเรื่องการชนกันของอะตอมต่างๆ โดยใช้ประจุอิเล็กตรอนกับอะตอมของปรอท
2. เมื่ออิเล็กตรอนชนกับอะตอมของปรอทจะทำให้เกิดการถ่านเทพลังงานจากอิเล็กตรอนไปยังอะตอม และพลังงานที่อะตอมได้รับจะถ่ายทอดต่อไปยังอิเล็กตรอนในอะตอมอีกต่อหนึ่ง ถ้าพลังงานมากพอที่จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นอิสระแสดงว่าเกิดการ Ionization
3. จากการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ พบว่า
3.1 ถ้าพลังงานจลน์ที่อิเล็กตรอนต่ำกว่า 4.9 eV (ความต่างศักย์ที่ใช้เร่งอิเล็กตรอนต่ำกว่า 4.9 eV ) การชนระหว่างอิเล็กตรอนและอะตอมของปรอทจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่น (elastic collision) คือ Ek ก่อนชนเท่ากับ Ek หลังชนนั่นแสดงว่า อิเล็กตรอนไม่สามารถทำให้อะตอมของปรอดเปลี่ยนระดับพลังงานจาก Ground State ได้ เพราะอะตอมของปรอทไม่สามารถดูดกลืนพลังงานจลน์ที่ต่ำกว่า 4.9 eV ได้
3.2 เมื่อเพิ่มพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนเป็น 4.9 eV ทำให้อะตอมของปรอทเปลี่ยนระดับพลังงานจาก Ground State (E1) ไปยัง Excited State (E2) ครั้งแรกสุดของการกระตุ้นได้
3.3 ถ้าเพิ่มพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนขึ้นไปอีก ก็จะกระตุ้นอะตอมของปรอทอะตอมที่สอง และอะตอมที่สามได้อีกเรื่อยๆ แต่ทุกอะตอมของปรอทยังคงต้องการพลังงานจลน์ 4.9 eV เหมือนเดิม
3.4 ถ้าอะตอมของปรอทที่ถูกกระตุ้นไปอยู่ในระดับพลังงาน E2 และจะเปลี่ยนระดับพลังงานเข้าสู่ระดับพลังงาน Ground State (E1) จะต้องปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า Photon มีพลังงานเท่ากับ 4.9 eV
3.5 ฟรังก์และเฮิร์ตซ์ สรุปการทดลองว่า ในการชนระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมจะดูดกลืนพลังงานได้เพียงบางจำนวนเท่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระดับพลังงานของอะตอมไม่ต่อเนื่องกันเป็นไปตามทฤษฎีของโบร์ คือ 4.9 , 6.7 , และ 10.4 eV ดังรูป
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Francs and Hertz's experiments
1. Francs and terahertz experiments were conducted for various atomic collisions. Charge using electrons with atoms of mercury
2.When electrons collide with mercury atoms to generate energy from the electrons to the carbon atom. And atomic energy will be transferred to an electron in an atom to one another.ionization
.Three. Francs of experiments and found Hertz
3.1 if the electron kinetic energy below 4.9 ev (the voltage used to accelerate electrons below 4.9 ev) collisions between electrons and mercury atoms will collide flexible (elastic collision) is equal to ek ek before collision after collision means. Can not change the electron energy levels of the atoms in the ground state has bulbul.Four.9 ev
3.2 when increasing the kinetic energy of the electron is 4.9 ev energy levels of the atoms of mercury ground state (e1) to the excited state (e2) of the first stimulus was
3.3 The increase kinetic energy of the electron to the next. It will stimulate the atoms of mercury atoms II. And three atoms have many more. However, every atom of mercury still want the same kinetic energy 4.9 ev
3.Franc and 5 Hz. Conclusions that In collisions between electrons and atoms absorb energy only numbers. Which indicates that the energy levels of the atom incoherent according to Bohr's theory is 4.9, 6.7, and 10.Figure 4 ev
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Experiments of Hertz, and frang
1. Frang and Hz tested concerning the collision of atoms using electron charge to an atom of mercury
2. When electrons collide with atoms of mercury will cause the crates was a charcoal from electron to the atom and atomic energy is to convey to the electrons in the atom. Ionization
3. from the experiments of Hertz, and frang. Find
3.1 If the kinetic energy that an electron is less than 4.9 eV (electron acceleration using the voltage is lower than 4.9 eV) electron collision between Atomic and of mercury would be the indigenous flexible (elastic collision), Ek Ek collision after collision is equal before it shows that the electrons of an atom cannot be made from the Ground State energy level changed passerine Songbird (pycnonotidae). 4.9.
3.2 eV To increase the kinetic energy of the electrons is 4.9 eV, the energy levels of atoms from the Ground State mercury switch (E1) to the first Excited State (E2) of the stimulation is
3.3 If the kinetic energy of the electrons increases. it stimulates the atoms of mercury atoms, the second and third atoms again gradually, but every atom of mercury still wants the same 4.9 eV kinetic energy of
3.4 If the atom of mercury that are triggered in the power level, power levels, E2, and it changes into the Ground State energy level (E1) must release the energy in electromagnetic waves, called a Photon with energy equal to 4.9 eV
3.5 Hz and a trial summary frang in collision between electrons with atoms will absorb some of the energy. That suggests that the energy levels of atoms does not, according to the theory of bo is a 4.9, 6.7, and 10.4 eV as
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The trial of Francs and Hz
1. Francs and Hertz have a trial of the collision of atoms, using the electron charge of mercury atoms
2.When electron collision with an atom of mercury will cause the coal and energy from electron to Atom and the atom energy will be transferred to the electron in an atom.
Ionization3. From the experiment and measurement Francs
found that if power 3.1 the electron จลน์ eV lower than 4.9 (Potential difference using the electron acceleration less than 4.9 eV) collision between electron and atom of mercury will be the flexible bumper (elastic collision) is equal to Ek Ek before collision after collision, that electron is not able to make an atom of survival Change power level Ground State.4.9. eV จลน์
3.2 when you add energy to the electron, atom of mercury 4.9 eV Change power level from Ground State (E1) to Excited State (E 2), first of the stimulus.
3.3 if you add energy to the other จลน์ of electron, atom, it will stimulate the second atom of mercury and the third atom. As far as you can go, but every atom of mercury still need power 4.9 eV จลน์ same
3.4 if an atom of mercury that has been stimulated to power level 2 E and energy level will change into energy level Ground State (E 1) will have to unleash the power in electromagnetic waves, called Photon eV have power equal to 4.9
3.5 Francs Hertz and summary of the experiment, in a frontal collision between electron and ATOM will be just some of the specific absorption only, which he pointed out that energy level of an atom is not continued, according to theories of Tabor Ajarn, 6.7, and 10.4 eV as picture
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: