อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสามารถสร้างความเสียหายในชีวิต แล้วควา การแปล - อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสามารถสร้างความเสียหายในชีวิต แล้วควา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสา

อาชญากรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสามารถสร้างความเสียหายในชีวิต แล้วความปลอดภัยชีวิตของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย การสร้างความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการป้องกันทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Crime is horrible It can create havoc in their lives. And safety is important in the lives of students living in the university.The protection of life and property of students, staff and guests on campus.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Crime is something that is scary because it can create havoc in their lives and the safety of the students is essential to living in the gated campus. It is to protect both the life and property of the general public and students within the University.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The crime is a terrible thing because it can make the damage in my life, and then the safety of the students life is most important in the life of the fence in universityBecause it is a life, and the protection of the students and the assets of people and people in general in the University
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: