ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็กที่สุดในกลุ่มปกติคนไทยจะอยู่กันเป็น การแปล - ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็กที่สุดในกลุ่มปกติคนไทยจะอยู่กันเป็น ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็ก

ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ 4 คน และฉันเด็กที่สุดในกลุ่ม
ปกติคนไทยจะอยู่กันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่คนเดียว
และเราจะมีชื่อหลายชื่อ ใช้เรียกตามความสนิท อย่างฉันมีประมาณ 10 กว่าชื่อ hahaha~

I have 4 closefriends and I'm youngest
normal thai like stay in a grop , not alone
and we have used several name
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
I have a close friend who is 4 and my youngest is in Thailand
normal people as a group.
Not alone and we will have several names. Used by the display. I have about 10 more than the name hahaha ~

i have 4 closefriends and i'm youngest
normal thai like stay in a grop,.not alone
and we have used several name.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
I have a close friend who is 4 and my children in a normal Thai people are
group together as a group. Not alone
and we will have several names. Use the run as well as I have about 10 more than the name I have 4

~ hahaha and I youngest closefriends
stay in normal thai like a grop, not alone
and we have used several name
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
I have a close friend who is 4 and my children in the normal
Thai people will be as a group are not alone
and we will have the name of the many names used to call friends, I have more than 10 names hahaha ~

I closefriends and have 4 M I' youngest
Thai like normal stay in a grop,
not alone and we have used several name
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: