วิธีทำสลัดผลไม้อย่างง่าย เครื่องปรุง ผักสลัดต่างๆ เช่น ผักกาดหอม ผักกา การแปล - วิธีทำสลัดผลไม้อย่างง่าย เครื่องปรุง ผักสลัดต่างๆ เช่น ผักกาดหอม ผักกา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำสลัดผลไม้อย่างง่าย เครื่องปรุ

วิธีทำสลัดผลไม้อย่างง่าย เครื่องปรุง

ผักสลัดต่างๆ เช่น ผักกาดหอม ผักกาดแก้ว ผักกาดหวาน มะเขือเทศลูกใหญ่หรือมะเขือเทศเชอร์รี่ แตงกวาไทยหรือญี่ปุ่น หอมหัวใหญ่ กะหล่ำม่วง แครอทฝอย พริกหยวกฝรั่งแดง-เหลือง เครสต่างๆ เช่น วอเตอร์เครส มัสตาร์ดเครสหรือเครสญี่ปุ่น

น้ำสลัดน้ำใส

น้ำมันสลัด 3 ส่วน

(300 มิลลิลิตร)

น้ำส้มสายชูบัลซามิล 1 ส่วน

(100 มิลลิลิตร)

มัสตาร์ดดีจอง 1 ช้อนโต๊ะ

หอมเล็กสับ 1 ช้อนโต๊ะ

ใบไทม์สด 1 ช้อนชา

เกลือ 1 ช้อนชา

พริกไทยป่น ½ ช้อนชา

น้ำตาล ½ ช้อนชา

วิธีทำ

1. ล้างผักให้สะอาด จัดใส่จานให้สวยงาม

2.เตรียมน้ำสลัด โดยใช้ไม้ตีไข่ทรงตระกร้อผสมทุกอย่างให้เข้าด้วยกัน ยกวันน้ำมันสลัด แล้วค่อยๆเติมน้ำมันสลัดลงในชาม โดยใช้ไม้ตีไข่ไปเรื่อยๆ

**การถนอมผักสลัด วิธีรักษาคุณภาพผักคือเอาใบตองห่อผัก โดยอย่าเพิ่งล้างผัก เพราะผักจะชำชอก ที่ถูกล้างเก็บไว้ต้องเน่า เพียงเอาน้ำพรมน้อยๆแค่ให้ชื้น และใส่ถุงพลาสติกยักษ์เก็บไว้ในตู้เย็น จะไม่เหี่ยวเน่า สดสวย

**น้ำสลัดนั้นเก็บในขวดแช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้นาน 3-4 อาทิตย์


จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How to make a simple fruit salad. Garnish

Salad vegetables such as lettuce, cabbage, lettuce, sweet tomatoes or cherry tomatoes. Thailand or Japan, cucumber, onion, bell pepper, carrot, purple cabbage, red guava - yellow taste like Watercress.
A salad

oil 3 parts

(300 ml)

balsamic vinegar 1 part

(100 ml)

good mustard with 1 tablespoon

small onion, chopped 1 tablespoon

leaves. fresh thyme 1 teaspoon salt 1 teaspoon

sugar ½ teaspoon cayenne pepper ½ teaspoon Method1.Wash vegetables thoroughly The dish is beautiful

2. Prepared dressing. Beat eggs and mix using a wooden Takraw everything together. Oil raised to date Then gradually add oil in a bowl. Using wooden eggs to it

.Preserving vegetables, salad ** To maintain the quality of vegetables is not wrapped in banana leaf vegetables. Do not wash the vegetables by Organic vegetables are preserved because To be kept clear to rot. Just remove the carpet, just a little damp. And giant plastic bags stored in the refrigerator. Will not rot wilt fresh
.
** The dressing in a jar and keep refrigerated for up to 3-4 weeks to eat


.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
How to make a simple fruit salad. Update

Salad vegetables such as lettuce Glass lettuce Lettuce, tomato, sweet cherry tomato or a large ball. Thai cucumber or purple cauliflower onion Japan Red bell pepper thafoi Hardy wait cache-yellow water tastes like khret toekhe.


, Salad oil and salad dressing 3 best

(300.

Ml) vinegar balsamico mill 1 best

(100 ml) 1 tbsp

mustard onion very small reserve chopped 1 tbsp

1 tsp fresh face-time with salt and 1 tsp cayenne pepper ½ teaspoon Thai

½ teaspoon sugar. How to make

1. Wash the vegetables thoroughly arranged plate, beautiful

2. prepare salad dressing. As well as lived by wooden beater used kro combines everything, together. Except for the salad oil in a salad bowl oil more gently, using a wooden beater so

.** How to maintain fresh lettuce preservation quality vegetables and vegetables wrapped in banana leaves is removed wash vegetables and vegetable doiaya the new groceries it is stored at chok want rotten, just remove the little rug humidity and water just to put a giant plastic bag, stored in the refrigerator will not rot and wilt live
.
** Salad dressing bottles stored in the refrigerator to eat 3-4 week


.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
How do Fruit Salad Ingredients and easy-to-

vegetables such as lettuce salad lettuce, lettuce, sweet Cherry Tomato or tomato large Thai or Japanese cucumber onion Red Cabbage shredded carrot, red pepper gum-flavored yellow K such as watercress


water, salad, clear water salad oil 3 parts

(300ml)

vinegar, Baltimore, and the

1, (100 ml) mustardgood book 1 tablespoon chopped garlic 1 tablespoon of small

the thyme 1 teaspoon of fresh1 teaspoon of salt 1 teaspoon of pepper sugar1 teaspoon

how to 1.Wash the fruit plate, clean, nice

2. Prepare salad using a paddle, egg, takraw, Mix all together, and fill up on salad oil, and gently shake the eggs in a bowl and using a paddle daisy

* * How to care for your vegetables, salad vegetables, maintaining the quality and vegetables wrapped in banana leaves and washing vegetables because they don't have to rape and vegetables, which are stored in clear water only to be rotten carpet, just a little moist in a plastic bag and keep it in the refrigerator will not be giant rotten beautiful
wither
* * water bottles, salad, keep in freezer, dining for up to 3 - 4 weeks


การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: