นิทานอาเซียน ประเทศมาเลเซีย เรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้เรื่องลูกกระจง การแปล - นิทานอาเซียน ประเทศมาเลเซีย เรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้เรื่องลูกกระจง ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

นิทานอาเซียน ประเทศมาเลเซีย เรื่อง

นิทานอาเซียน ประเทศมาเลเซีย เรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้
เรื่องลูกกระจงน้อยกับจระเข้
นานมาแล้ว มีจระเข้ร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงที่แม่น้ำกว้างใหญ่ เจ้าจระเข้ร้ายคอยจ้องจับกินลูกกระจงน้อยตัวหนึ่งมานานแล้วแต่ก็จับไม่ได้สักที เพราะเจ้าลูกกระจงตัวนี้ฉลาดเฉลียวอย่าบอกใคร
วันหนึ่ง ลูกกระจงอยากข้ามแม่น้ำไปหากินหญ้าและผลไม้อีกฝั่งแม่น้ำ แต่ไม่รู้ว่าจะผ่านเจ้าจระเข้ร้ายไปได้อย่างไร เจ้าลูกกระจงพยายามครุ่นคิดอย่างหนักจนคิดแผนดี ๆ ขึ้นได้
เจ้าลูกกระจงจึงเดินไปที่แม่น้ำแล้วตะโกนเรียกจระเข้ร้ายเสียงดังลั่น เจ้าจระเข้ก็รีบโผล่พรวดขึ้นมาทันที "เจ้าลูกกระจง เจ้าเรียกข้างั้นเหรอ ไม่กลัวข้าลากเจ้าไปกินรึไง" ลูกกระจงน้อยแสร้งทำเป็นกลัวตัวสั่น และบอกด้วยเสียงอันสั่นเครือว่า ได้รับคำสั่งจากพระราชา ให้มานับจำนวนจระเข้ในแม่น้ำใหญ่ เพื่อเชิญไปงานเลี้ยงค่ำนี้
"บอกให้เพื่อน ๆ ของเจ้าลอยตัวขึ้นมาเรียงกันเป็นแถวยาวไปจนถึงฝั่งโน้นสิ ข้าจะได้นับจำนวนง่าย ๆ แล้วท่านก็อย่าคิดกินข้าล่ะ ไม่งั้นพวกท่านอดไปงานเลี้ยงแน่" เจ้าจระเข้ร้ายหลงเชื่ออุบายของลูกกระจง จึงรีบดำน้ำลงไปบอกพวกพ้อง ชั่วพริบตาฝูงจระเข้ก็ขึ้นมาเรียงตัวเป็นแถวทอดยาวไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง
เจ้าลูกกระจงกระโดดไปบนหัวของจระเข้ร้ายและเพื่อน ๆ จระเข้ของมันทีละตัว ๆ พร้อมกับตะโกนนับจำนวนเสียงดัง จนกระทั่งข้ามขึ้นอีกฝั่งได้สำเร็จ เมื่อทุกอย่างสำเร็จตามแผน เจ้าลูกกระจงก็หันมาหัวเราะยั่วเย้าจระเข้ร้าย "ขอบใจนะ ลุงจระเข้ ที่ช่วยเป็นธุระทำสะพานให้ข้าข้ามแม่น้ำได้สบาย ๆ แถมยังไม่ต้องถูกกินอีกด้วย"
จระเข้ร้ายรู้ตัวว่าถูกหลอกก็หน้าเสีย เพื่อน ๆ จระเข้ต่างรุมต่อว่ามัน ด้วยความโกรธแค้น และพากันตำหนิที่เจ้าจระเข้ร้ายทำให้พวกมันต้องเสียหน้า จากวันนั้นจระเข้ร้ายก็ถูกเพื่อน ๆ เฉยเมยกับมันไปพักใหญ่ทีเดียว

จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Tales of ASEAN, Malaysia is regarding the deer at the deer with little to n
n
.Long ago, there lived a fierce crocodile with vast herds of the river. Crocodile caught his gaze at the deer eat a little long, but I did not catch them. Because you have not told anyone smart deer this
.One day, the deer would cross the river to the other side of the living grass and fruit. I do not know how bad it is through crocodile. I think the deer tried hard to think up a good plan
.I went over to the river and the deer shouting loud fierce crocodiles. Crocodile was quickly burst immediately. "Thy children deer. You call me so. I am not afraid to drag you eat it like "the deer at least pretended to tremble.Commanded by the king. To count the number of crocodiles in the river. To invite to a party this evening
."Tell your friends standing in a row up to the long side so far. I can not count the number of simple and you do not think I eat it. Otherwise, you could go to the party that "crocodile believe evil plot of the deer.A flash crowd came up, and the arrangement is a major stretch to the other side
.The deer jumped onto the crocodile's head against friends and crocodiles as they were built, along with the count shouted loudly. Up until the other side successfully. When everything is completed as planned."Thank you, Uncle Croc is engaged to help me make a bridge across the river, but also the comfort of not having to be eaten with"
.I knew it was fake crocodile face friends are the crocodiles to crowd it. With anger. Blame the crocodile and took it causes them to lose face. From that day, it was Alligator friends while quite indifferent to it

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
ASEAN tales Country Malaysia Children with little children, tragulus pygmocus crocodile crocodile with small deer, tragulus pygmocus

. For a long time. There is one fatal crocodile living with the masses that the vast River. The owner of said crocodile by catching a ball or eat deer, tragulus pygmocus long but it caught just once. Because of this sudden realization tragulus pygmocus child wise officials don't tell anyone else
. One day. Tragulus pygmocus ball wants to cross the River to eat the grass and the further fruits River, but do not know how to go through the terror crocodile owner? Owner, tragulus pygmocus ball trying to hard to ponder until the idea is a good plan.
. The owner's son, tragulus pygmocus went to laeotakon River called the crocodile to release the terrorists. Owner, crocodiles in a hurry without warning pop up immediately, "the owner, tragulus pygmocus ball. I did not call, I fear I am about to eat me "owner draw. Tragulus pygmocus balls a little to scared shaking Receive commands from the King, to count the number of crocodiles in the River to invite to this dinner party
. "Tell all your friends float up into long rows together until the side over there! I can count the number of hits, and he was never charged in that case, I was not about to eat when you go to a party, of course, "he said. The owner of the plot against our passion for crocodiles, tragulus pygmocus ball. Second, when a crocodile colony eye arrangement in rows to stretch the other side one
. The owner of the ball head onto the jumping deer, tragulus pygmocus alligator and friends. It's crocodile by tua, along with yelling loud count until it crossed the coast again. If everything was successful, according to the plan. "I thank Uncle alligator that is engaged across the River Bridge, we do have a hanger Rod being eaten."
. Be aware that terrorists were fooled alligator in front of their friends killed the crocodile with a different crowd: it krotkhaen and very bad officials blame a crocodile they lose in front of a crocodile, it was straight to my friends; it goes big time

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The story of a baby deer Malaysia ASEAN countries with less of a baby deer crocodile

at least with crocodilelong ago, there lived in one of the worst crocodile with a wide river of thy flock thou shalt eat crocodile evil staring at me waiting for a long time; at least one of the arrested, but he was not a child; for thou shalt not liking this deer, who told
One day I wanted to go across the river to eat grass, and fruit, but the bank of the river did not know that it will be over thee evil crocodile. How thou shalt try to think of a ball so hard, that it was good idea plan
Thou shalt thou and I went to the river and called evil crocodile Crocodile; loud enough, and he suddenly pop-up as soon as "Thou shalt thou shalt thou hast called me and I have no fear that? I drag thee to eat? "I pretended to be a little deer afraid:an order from the king, to count the number of crocodile in the river for an invitation to dinner party this
"Tell me, ye friends of floating up in line length to other side, as I am, it's easy to count the number of people and then they don't think they don't eat me, they were going to address your theme, of course, "you believe evil trick of crocodile baby deera twink flock of crocodile came up, and by a long stretch of row one side
Thou shalt thou and I jumped to the top of the head of crocodile crocodile terrorism and friends. It's one by one, as well as with shouting, loud until the number across the opposite side, when it was all done according to the plan."Thank you. My uncle is a crocodile that helps me across the river, the bridge was busy making it easy to get to eat. No need to be."
I know that the evil crocodile page, friends, it is fake crocodile that it was a different crowd to the anger and blame, the Crocodile; evil, they must be evil crocodile embarrassment from that day, it was a friend, nonchalance to it for a long time,

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: