โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทโครงงานสำรวจ เรื่อง “การสำรวจกระบวนการ การแปล - โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทโครงงานสำรวจ เรื่อง “การสำรวจกระบวนการ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทโคร

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทโครงงานสำรวจ เรื่อง “การสำรวจกระบวนการรักษาโรคด้วยกลวิธีฝังเข็ม” จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจเกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการต่างๆด้วยกลวิธีฝังเข็มว่า มีโรคชนิดใดที่สามารถรักษาด้วยการฝังเข็มได้บ้าง อาการของโรค และผลการรักษาด้วยการฝังเข็ม และการเปรียบเทียบผลการรักษาอาการของโรคบางชนิดด้วยการฝังเข็มและการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันว่ามีสิ่งใดที่แตกต่างกัน และสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการฝังเข็ม โดยมีวิธีการสำรวจจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจำนวน 50 คน ที่เข้ารับการรักษาด้วยกลวิธีฝังเข็มจากคลินิกและโรงพยาบาล หรือเคยได้รับการรักษาโดยกลวิธีฝังเข็ม จากแบบสอบถามที่จัดทำขึ้น จากนั้นก็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลและอภิปรายผล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจตามโรงพยาบาล คลินิก และคนที่เคยได้รับการรักษาโดยกลวิธีฝังเข็ม ปรากฏว่า เมื่อฝังเข็มแล้วอาการจะดีขึ้นจำนวน 42 คน อีก 8 คน มีอาการเหมือนเดิม และจากการสำรวจคนส่วนใหญ่ที่มาฝังเข็มจะรักษาอาการปวดเมื่อยตามตัวเป็นจำนวน 29 คน รักษาโรคไมเกรน 4 คน เพิ่มความสูง 3 คน รักษาโรคภูมิแพ้ 2 คน รักษาสิว 2 คน และอื่นๆ 10 คน เมื่อได้รับการรักษาจำนวน 4 1 คน ไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการฝังเข็ม แต่มีผลข้างเคียง จากการรักษา 9 คน และคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับการรักษาด้วยกลวิธีฝังเข็มแล้วจะรักษาควบคู่ไปกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันจำนวน 37 คน แต่คนจำนวน 13 คน ไม่เคยรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันรักษาด้วยกลวิธีฝังเข็มอย่างเดียว ซึ่งโดยสรุปกระบวนการรักษาโรคด้วยกลวิธีฝังเข็มสามารถรักษาโรคหรืออาการต่างๆได้หายหรือดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 84 และผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยกลวิธีการฝังเข็มมีความพึงพอใจมากที่ได้รักษาด้วยกลวิธีการฝังเข็ม ถึงแม้จะเป็นกลวิธีการรักษาโรคหรืออาการป่วยหรือบาดเจ็บต่างๆที่คนส่วนใหญ่ยังไม่นิยมรักษากันก็ตาม
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Project Health and Physical Education. Type of project survey entitled "Survey of the treatment with acupuncture techniques," prepared for the survey on the treatment of diseases or symptoms with acupuncture techniques thatIndications and results of treatment with acupuncture. And to compare the treatment of diseases with acupuncture and treatment with modern medicine that there is anything different.Here's how the interview survey of 50 patients who were treated with acupuncture techniques of clinics and hospitals. Or been treated by acupuncture techniques. Questionnaire prepared. Then crawl.Summarize and discuss the results. Obtained from the interview. ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจตามโรงพยาบาล คลินิก และคนที่เคยได้รับการรักษาโดยกลวิธีฝังเข็ม ปรากฏว่า เมื่อฝังเข็มแล้วอาการจะดีขึ้นจำนวน 42 คน อีก 8 คน มีอาการเหมือนเดิม29 คน รักษาโรคไมเกรน 4 คน เพิ่มความสูง 3 คน รักษาโรคภูมิแพ้ 2 คน รักษาสิว 2 คน และอื่นๆ 10 คน เมื่อได้รับการรักษาจำนวน 4 1 คน ไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการฝังเข็ม But a side effect of treatment 9.37 people, but 13 people have been treated with modern medicine acupuncture therapy strategies alone. In summary, the process by which therapeutic strategies can acupuncture treat disease or symptoms have disappeared or improved 84 percent.Although strategies to treat disease or illness or injury that most people did not treat them well.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Health project and physical education research project category. The title "exploring the process of with acupuncture treatment tactics," he said. More to explore about the disease or symptoms with acupuncture strategy that. The symptoms of the disease and its treatment with acupuncture and comparisons between certain types of disease symptoms, treatment with acupuncture and medicine therapy, the current plan is that anything that is different. By the way, a survey of 50 patients who were treated with acupuncture and tactics from the hospital or the clinic had treated by acupuncture mechanism. From the questionnaires that were developed from data collected. A summary and discussion of the results from the interviews that results from the survey, according to the hospital. The clinic and the people who were being treated by acupuncture strategy it appears that when acupuncture is better. the number of people who have symptoms 8.42 unchanged. 29 people cure migraines increased height, 4 3 people 2 people allergy treatment acne treatment 2 people and 10 other people when they have been keeping the number 4 people 1, there are no side effects from treatment with acupuncture. But there are side effects from the treatment of 9 people. 37 people, but people of 13 people with current medicine treatment has never been treated with acupuncture-only strategy, which summarized the process with acupuncture treatment can cure tactics or symptoms have disappeared or improved 84 percent. Even though it is a therapeutic strategy, or any injury or illness symptoms that most people have not appreciated treat.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
a framework of empowerment programs and physical education framework survey of "The survey process acupuncture treatment with Strategy" has been created to explore about the treatment or symptoms with acupuncture, strategiesSymptoms of the disease and the results of treatment with acupuncture and compare the results of the disease symptoms treatment with some of the acupuncture and the treatment plan your doctor now that there is nothing that different.There is a way to explore, from an interview with a patient of the 50 people in the security strategy with acupuncture from Clinic or Hospital and have never been to acupuncture treatment strategies from the questionnaire and then gather the information provided.Summary and discussion the results from the interview that the results from the survey of hospital clinic and the people that have already been buried by strategies that appear when a needle acupuncture, then symptoms will get better 42 people 8. People have same symptoms29 the treatment of snoring, ไมเ 4 people to add the height of 3 2 allergy Treatment of acne treatment 2 of 10 other people and when they are the number of people who do not have 4 1 side effects from treatment with acupuncture, but there are side effects from the treatment of 937 persons, but many of the people who have not had 13 treatment plan with your doctor maintain current strategy with acupuncture, which concluded the process treatment strategy with acupuncture treatment or Symptom(s) can be different. think it is lost or 84% better.Even though it may be a strategy for treatment of illness or injury, or the majority of people are not very popular treatment.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: