กฎระเบียบหอพัก1.หอพักปิดเวลา 22.00 น. และเปิดเวลา 05.30 น.2.เข้า-ออกเก การแปล - กฎระเบียบหอพัก1.หอพักปิดเวลา 22.00 น. และเปิดเวลา 05.30 น.2.เข้า-ออกเก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

กฎระเบียบหอพัก1.หอพักปิดเวลา 22.00

กฎระเบียบหอพัก
1.หอพักปิดเวลา 22.00 น. และเปิดเวลา 05.30 น.
2.เข้า-ออกเกินเวลา 22.00 น. ทุกครั้งจะต้องปิดประตูและล็อกกุญแจให้เรียบร้อย
3.ล็อกล้อรถจักรยานยนต์ทุกครั้งที่จอดที่ราวสำหรับล็อกล้อรถที่ทางหอพักจัดเตรียมให้
4.ห้านำบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณหอพักหลังเวลา 22.00 น.
5.ห้ามส่งเสียงดังรบกวนห้องอื่นๆ
6.ห้ามนำสิ่งเสพติดผิดกฎหมายและของมึนเมาเข้ามาในบริเวณหอพัก
7.ห้ามเล่นการพนันในห้องพัก
8.ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติจะมาพักด้วยชั่วคราวจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักรับทราบทุกครั้ง
9.ห้ามใช้ห้องพักจัดงานรื่นเริงสังสรรค์
10.ห้ามนำสัตว์ลี้ยงเข้ามาในบริเวณหอพัก
11.ห้ามติดสติ๊กเกอร์รูปภาพหรือตอกตะปูภายในห้องพักหากเกิดความเสียหายทางหอพักจะคิดจุดละ 50 บาท
12.ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพักของตนเอง
13.ผู้เช่าต้องดูแลความสะอาดบริเวณหน้าห้องพักตนเองและทิ้งขยะลงในถังขยะที่ทางหอพักจัดเตรียมให้
14.ใน กรณีที่สิ่งของภายในห้องพักของผู้เช่าเกิดความเสียหายจากตัวผู้เช่าเองต้อง แจ้งให้ทางหอพักทราบผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าซ่อมบำรุงเอง
15.ในการชำระเงินค่าห้องพักต้องไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือนหากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางหอพักจะปรับวันละ 50 บาท
16.ใน กรณีที่ผู้เช่าจะย้ายออกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 เดือนและจะต้องทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อยมิฉะนั้นจะคิดค่าทำความสะอาด 500 บาท
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้เช่าเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากผู้ เช่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักทางหอพักจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ใดๆทั้งสิ้น
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Rules dorm
1. Halls close at 22:00 pm and is open 05.30
2. Input - output exceeding 22.00 each door must be closed and locked the keys to successfully
3. Locking wheel motorcycle parking every time. As for the wheels locked dormitory provided
4.Five bring outsiders into the hostel after 22.00 pm
5. Strict no noise other room
6. Ban drugs and illegal alcohol into the dorms
7. Banned gambling in the room. at
8.In cases where parents or relatives to stay with temporary residence shall notify the manager acknowledged whenever
9. Banned party room fairgrounds
10. Prohibit pets in the dorm Lyon
11.No picture or nail sticker inside the dorm room, if damage is found at 50 Baht
12., The tenant must maintain cleanliness in their room
13.Tenants must maintain cleanliness in front of their rooms and into the garbage bins provided dormitory
14.In any case, the room was damaged by a male tenant must rent. Let's apartment the tenant must pay damages or maintenance yourself
15.If the tenant moves out prior notice 1 month and housekeeping must be done, otherwise we will charge 500 baht clean
Note:.In the event of property damage or loss of rent due to the. Lease do not follow the rules of the hostel dormitory is not liable to pay any compensation
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Dormitory regulations
1. dormitory closed at 22.00 pm and 05.30 pm time
2. access time 22.00 pm each time to close the door and lock the padlock to lock the wheel already 3. motorcycle
every time you park at the wheel lock and car racks for dormitory provided
4.Five leading outsiders arrive in 22.00 after dormitory:
5. prohibit sending other room noise
6. no illegal drugs and drunk into a dormitory area
7. banning gambling in
8.In cases where parents or relatives to stay with temporarily to let the Manager know dormitory every time
9. do not use near the Carnival parties
10. prohibit pet came in the dorm
11.Don't stick stickers, pictures, or other pump room if damage to dorm will be charged 50 baht per point
12. tenant shall maintain the cleanliness in the room their own
13.Tenants must take care of cleanness in front of their room and litter in the trash at the dormitory provided
14.In the case of a tenant's room was damaged by the tenants themselves. Notice to tenant to a dormitory pay maintenance fees or damages self
15.Room payment must not exceed 5 days of every month if it exceeds the prescribed period to the dormitory 50 baht per day
16.In the case of a tenant to move out notice well in advance of 1 month, and must be clean, neat, clean, otherwise will be charged 500 baht
Note: In cases where the tenant's property damage or loss stemming from the tenant does not comply with the rules of the dormitory by dormitory is not responsible for damage. Any
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

hostel rules and regulations 1.residence halls close 10:00 pm and open at 05.30 pm.
2. The more than 10:00 pm every time you log on to close the door and lock it,
3.log in the wheels motorcycle parking at all times at the wheel of about logging in the dormitories provided
4.five persons came into the area outside residence halls after 10:00 pm
5.Do not loud noise, etc.
6. Do not use illegal drugs and alcohol. came into the hostel
7.Do not gambled in the room
8.In the case where the parents or relatives to stay with temporary residence halls will be required to notify the Manager acknowledges every time
9. Do not use the room offers festive meeting
10.do not take animals flee, in the residence halls
11.Do not place a sticker pictures or nail in the room if there was any damage to the residence halls will be charged at Baht 50
12. The lessee must be kept clean in the rooms of their own
13.The lessee must take care of their own rooms and clean the area before leaving the waste in the trash at the hostel provided
14.In the case of the thing within the rooms of the lessor, damage from the lessee must notify the residence halls, the lessee will be required to pay damages or repairs itself
15.payment must be in the room does not exceed 5 days. If more than a certain period every month, residence halls will be adjusted per day
50 Baht 16.In the case where the lessee will be required to move out 1 months, and will be notified in advance before you have to clean the rooms, otherwise it will cost 500 Baht to clean
Note:In the case where the property of the lessor, damage or loss arising from the lessee does not comply with rules and regulations of the residence halls residence halls will not be responsible for any damages to compensate
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: