อุปกรณ์ การทำลาบหมูส่วนผสมที่ใช้ทำลาบหมู- หมูสับ 4 ขีด- ใบสาระแหน่ 2 ช การแปล - อุปกรณ์ การทำลาบหมูส่วนผสมที่ใช้ทำลาบหมู- หมูสับ 4 ขีด- ใบสาระแหน่ 2 ช ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

อุปกรณ์ การทำลาบหมูส่วนผสมที่ใช้ทำล

อุปกรณ์ การทำลาบหมู
ส่วนผสมที่ใช้ทำลาบหมู
- หมูสับ 4 ขีด
- ใบสาระแหน่ 2 ช้อนโต๊ะ
- ข้าวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
- ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ
- ผักชีหั่นหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ
- หอมแดงหั่นหยาบ
- ถั่วฝักยาว 5-6 ฝัก แต่ละท่อน หันเฉียง อย่างละครึ่งท่อน
- น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- พริกป่น 1/2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาล 1 ช้อนชา
วิธีทำส้มตำไทย
ส่วนผสมที่ใช้ทำส้มตำไทย
- มะละกอดิบ 1 ลูก
- กระเทียม 5-6 กลีบ
- พริกขี้หนู 5-6 เม็ด
- มะเขือเทศผ่าครึ่ง 2 ลูก
- ถั่วลิสงคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
- ถั่วฝักยาวหั่น 1 ฝัก
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- กุ้งแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะนาว หรือ น้ำมะขามเปียก 1/4 ถ้วย
- น้ำตาลปิ๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลาร้าต้ม
- งาขาวคั่ว
- ใบสะระแหน่
- ผักชีฝรั่ง
- มะนาว
- น้ำปลา
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Making equipment Pork: Ingredients used to make spicy minced pork
- minced 4 matches
- mint leaves 2 tablespoons
- rice 2 tablespoons
- onion 2 tablespoons
- coriander, coarsely chopped 1 tbsp.
-
coarsely chopped shallots.- Pea pods 5-6 pieces each turn of each half
-
3 tablespoons lemon juice - 2 tablespoons fish sauce
- chili powder 1/2 tbsp
-
1 teaspoon sugar Method: Thailand salad ingredients. Use a Salad Thailand
-
papaya first child - 5-6 garlic cloves
.-
Pellets pepper 5-6 - tomatoes, halved 2 children
-
2 tablespoons roasted peanuts - chopped pea pods 1
-
2 tablespoons fish sauce - 2 tablespoons dried
- lemon juice or tamarind juice 1/4.
cup sugar - 1 tablespoon love it
-
boiling water fish.- Roasted sesame
-
mint leaves - celery
-
Lime - fish sauce.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Equipment to make larb Moo
ingredients used to make spicy Minced pork
- Pork chop 4 tick
.- The 2 tbsp Peppermint
- 2 tbsp roasted rice
- Trim green onions 2 tablespoons shredded coriander
-
1 tbsp coarse-rough sliced shallots
.-5-6 pods and string beans on each block face- Each half-verse
- 3 tbsp lemon juice
- 2 tbsp fish sauce
-1/2 tbsp chili powder-1 tsp sugar
.
How to make som Tum Thai papaya salad ingredients used
Thai
-
1 raw papaya balls-5-6 cloves garlic,
.-Paprika, 5-6 PCs.
-
2 tomatoes cut into half-2 tbsp roasted peanuts.
-
And string beans with sliced pods 1-2 tbsp fish sauce. -2 tbsp dried shrimp

-The lime juice or tamarind juice 1/4 cup of wet
-1 tbsp sugar Tin.
-
And fermented fish sauce soup-Roasted white sesame seeds
-
-Melissa officinalis leaf. Lemon-parsley

- Fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The device
Spicy Pork Ingredients used to make a spicy pork
-
Pork Chop on the scale 4 - 2 tablespoons of mint leaves the Essence
- 2 tablespoon of roasted rice
-
onion 2 tablespoon sliced - parsley, roughly chopped 1 tablespoon
-
roughly sliced shallot- long beans 5 - 6 Separate each piece diagonally facing each half
-
3 tablespoons of lemon juice - 2 tablespoon of fish sauce
- cayenne pepper 1 /2 teaspoon of
- 1 teaspoon sugar

how do Thai Spicy green papaya salad ingredients used to make the Thai Spicy green papaya salad
-
papaya 1 ball - 5 cloves garlic - 6 cloves
- 5 red chilies - 6 tablets
-
2 tomatoes, cut half-roasted peanuts 2 tablespoon
-
long beans and sliced 1 shower - 2 tablespoon of fish sauce
-
dried shrimp 2 tablespoon - lemon juice or tamarind juice 1 /4 cup
- 1 tablespoon Sugar _Beep when new mail arrives
-
water boil fermented fish- white sesame roasted
- mint leaves.
-
parsley - lemon juice
- fish sauce
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: