แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้มันช่างแสนประทับใจมากๆ อากาศที่นี่ดี การแปล - แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้มันช่างแสนประทับใจมากๆ อากาศที่นี่ดี ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้ม

แต่มันก็คุ้มที่มาถึง วันหยุดยาวนี้มันช่างแสนประทับใจมากๆ อากาศที่นี่ดีมากๆ สดชื่น สบาย มีดอกไม้สวยงามมาก ถึงแม้ต้องเดินทางไกลแตก็คุ้มที่ได้มาถึง สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นฉันอยากให้เธอมาเที่ยวกับฉันบ้่างจัง
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
But it was worth when it comes. This holiday, it's very impressive. The climate is very pleasant with a fresh flower. Despite the long trip, but worth it when it comes.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
But it was worth the long holidays coming to this very impressive had gotten here good fresh beautiful copious comfort. Although the need to hike, but the money has arrived.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
but it was well worth the long holiday, but it was a very very very impressive air here is very good fresh flowers very nice comfortable though must travel far outweigh the breaking over cocktails. Come up to
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: