ความเป็นมา : ประวัติของลูกอมฮอลล์ถือกำเนิดขึ้นโดย Mr.Hall เป็นผู้ที่ค้ การแปล - ความเป็นมา : ประวัติของลูกอมฮอลล์ถือกำเนิดขึ้นโดย Mr.Hall เป็นผู้ที่ค้ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ความเป็นมา : ประวัติของลูกอมฮอลล์ถื

ความเป็นมา : ประวัติของลูกอมฮอลล์ถือกำเนิดขึ้นโดย Mr.Hall เป็นผู้ที่ค้นพบสรรพคุณของเมนทอสและยูคาลิปตัส(หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า เมนโทร-ลิปตัส) ถือได้ว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 230 ปี ต่อมามีการเปลี่ยนมือผู้ร่วมทุนหลายครั้งปัจจุบัน แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือบริษัทแคดเบอรี่ชแวป Cadbury Schweppes)ในประเทศอังกฤษ มีพนักงานราว 2,000 คนในประเทศไทย และ 55,000 คน ใน 35 ประเทศทั่วโลก ส่วนของ“ฮอลล์”มีวางขาย 24 ประเทศ ต้นตำรับประเทศอังกฤษบริษัท แคดเบอรี่ ไม่ได้มีสินค้าแค่ลูกอมเท่านั้น ยังมีสินค้าอีกหลายชนิดทั้งลูกอม หมากฝรั่ง ช็อคโกแลต รวมทั้งเครื่องดื่ม ในส่วนของประเทศไทยเน้นหนักที่สินค้าประเภทขนมหวาน
ยุคแรกของการทำตลาด
เริ่มแรกของการทำตลาดลูกอมฮอลล์ใช้วิธีการไปกับหนังกลางแปลง ที่อาจจะมองแล้วเชยในปัจจุบัน แต่เมื่อเทียบกับสภาพสังคมในอดีตต้องถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง อาณัติ จุลินทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด ย้อนอดีตให้ฟังว่า “เท่าที่ฟังมาจากคนเก่าๆ ซึ่งอยู่มานาน เล่าว่า เดิมขายฮอลล์โดยเอาหนังกลางแปลงไปฉาย แล้วขายไปกับรถเร่ เป็นการสร้าง brand awareness ในสมัยนั้น มีการทำหนังโฆษณาฉายก่อน ซึ่งก็ได้ผลดี ฮอลล์กลายเป็นที่รู้จักเร็วขึ้น”
ลูกอมฮอลล์เมื่อเข้าสู่เมืองไทยต้องปรับตัวหลายประการ ในต่างประเทศรูปแบบการบรรจุฮอลล์จะมีปริมาณมากกว่ามีลักษณะเป็นแท่งและให้กระดาษหุ้มแยกเม็ด (troop) ส่วนประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาใช้ฉลากพลาสติกซึ่งบรรจุแยกเม็ดเพื่อให้แยกขายได้ง่าย
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าของผู้บริโภค อาณัติอธิบายว่าได้วาง position ของ ลูกอมฮอลล์ไว้ที่สินค้าrefreshment ตั้งแต่ยุคแรก
“ในต่างประเทศฮอลล์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ Mediated ช่วยลดอาการละคายคอ ส่วนประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนก็จะใช้เพื่อความชุ่มคอ”ซึ่งเป็นจุดขายที่ชัดเจนทำให้ ฮอลล์ประสบความสำเร็จในการการทำตลาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
การดำเนินกิจการ : ยังคงดำเนินกิจการมาได้ถึงปัจจุบันนี้และกระแสการตอบรับดีมาก
วิเคราะห์ : น่าจะเป็นเพราะการตลาดที่ทำเรื่องโฆษณาออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวโฆษณาเองนั้นสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย หรือกลุ่มเป้าหมายนอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังเน้นวัยทำงานทั้งเพศหญิงเพศชาย การเน้นนวัตกรรมต่างๆ ทีี่มีมาต่อเนื่อง มีหลายรสชาติมาก การวางตำแหน่งตัวเองในตลาด การปรับตัวอย่างตลอดมา
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
History: the history of the candy Hall considered by Mr.Hall is an indication of the discovered domain. weave and eucalyptus (otherwise known as a domain-patat-call) can be considered old age up to 230 years later has changed hands many times, joint venture. Daboe the cache. R-dam (in Thai) Cadbury Schweppes) in the UK employs approximately 2,0 people in the country, Thai and 55,0 people in 35 countries around the world. Best of "Hall" has put on sale authentic country 24 UK company daboe cache memory. Not just only candy products. There are also many types of candy, all items. Chewing gum, chocolate, including drinks.
The first era of marketing
Beginning of the candy market hall used to outdoor movies that might have been overlooked but Chuck versus the social conditions in the past, the strategy must be treated as a true consumer access. Mandate: at nathon The company daboe the cache. R-dam (in Thai) Co Ltd, said, "while listening to the past as listening to older people from falling for a long time to tell whether sales were central to leather by removing the hall itself, and then sold the car to walk along the sidewalk, is creating brand awareness in those days. Where it works Hall became known as the "speed up
Candy Hall when entering Thailand must be adapted for several reasons. Packing patterns in foreign countries, there are more than the Hall resembles a stick and cover paper, split tablets (troop)
The recognition about the consumer goods. Our position has been described as a mandate to place items into the candy Hall refreshment. Since the first age.
"In the International Hall is well known as a spit throat symptoms lessen Mediated best Thai country, which is a tropical country, it will be used for the throat," which is a selling point that makes it clear.
The joint venture has brought joint venture still: now and a very good response.
Analysis: It is because of the market's advertising comes out continuously. The ads itself concise easy-to-understand, short. Adjust the image to the target group or State-of-the-art in addition to the students. The highlight of working age female male There is continuous. There are many flavors. Positioning itself in the market. To adjust, for example, has always been
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
ความเป็นมา : ประวัติของลูกอมฮอลล์ถือกำเนิดขึ้นโดย Mr.Hall เป็นผู้ที่ค้นพบสรรพคุณของเมนทอสและยูคาลิปตัส(หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า เมนโทร-ลิปตัส) ถือได้ว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 230 ปี ต่อมามีการเปลี่ยนมือผู้ร่วมทุนหลายครั้งปัจจุบัน แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือบริษัทแคดเบอรี่ชแวป Cadbury Schweppes)ในประเทศอังกฤษ มีพนักงานราว 2,000 คนในประเทศไทย และ 55,000 คน ใน 35 ประเทศทั่วโลก ส่วนของ“ฮอลล์”มีวางขาย 24 ประเทศ ต้นตำรับประเทศอังกฤษบริษัท แคดเบอรี่ ไม่ได้มีสินค้าแค่ลูกอมเท่านั้น ยังมีสินค้าอีกหลายชนิดทั้งลูกอม หมากฝรั่ง ช็อคโกแลต รวมทั้งเครื่องดื่ม ในส่วนของประเทศไทยเน้นหนักที่สินค้าประเภทขนมหวาน
ยุคแรกของการทำตลาด
เริ่มแรกของการทำตลาดลูกอมฮอลล์ใช้วิธีการไปกับหนังกลางแปลง ที่อาจจะมองแล้วเชยในปัจจุบัน แต่เมื่อเทียบกับสภาพสังคมในอดีตต้องถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง อาณัติ จุลินทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด ย้อนอดีตให้ฟังว่า “เท่าที่ฟังมาจากคนเก่าๆ ซึ่งอยู่มานาน เล่าว่า เดิมขายฮอลล์โดยเอาหนังกลางแปลงไปฉาย แล้วขายไปกับรถเร่ เป็นการสร้าง brand awareness ในสมัยนั้น มีการทำหนังโฆษณาฉายก่อน ซึ่งก็ได้ผลดี ฮอลล์กลายเป็นที่รู้จักเร็วขึ้น”
ลูกอมฮอลล์เมื่อเข้าสู่เมืองไทยต้องปรับตัวหลายประการ ในต่างประเทศรูปแบบการบรรจุฮอลล์จะมีปริมาณมากกว่ามีลักษณะเป็นแท่งและให้กระดาษหุ้มแยกเม็ด (troop) ส่วนประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาใช้ฉลากพลาสติกซึ่งบรรจุแยกเม็ดเพื่อให้แยกขายได้ง่าย
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าของผู้บริโภค อาณัติอธิบายว่าได้วาง position ของ ลูกอมฮอลล์ไว้ที่สินค้าrefreshment ตั้งแต่ยุคแรก
“ในต่างประเทศฮอลล์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ Mediated ช่วยลดอาการละคายคอ ส่วนประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนก็จะใช้เพื่อความชุ่มคอ”ซึ่งเป็นจุดขายที่ชัดเจนทำให้ ฮอลล์ประสบความสำเร็จในการการทำตลาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
การดำเนินกิจการ : ยังคงดำเนินกิจการมาได้ถึงปัจจุบันนี้และกระแสการตอบรับดีมาก
วิเคราะห์ : น่าจะเป็นเพราะการตลาดที่ทำเรื่องโฆษณาออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวโฆษณาเองนั้นสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย หรือกลุ่มเป้าหมายนอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังเน้นวัยทำงานทั้งเพศหญิงเพศชาย การเน้นนวัตกรรมต่างๆ ทีี่มีมาต่อเนื่อง มีหลายรสชาติมาก การวางตำแหน่งตัวเองในตลาด การปรับตัวอย่างตลอดมา
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Background: the history of candy hall born by Mr.Hall who discovered the properties of Mentos and eucalyptus (known as mannerism that men call - ลิปต modulus) is considered to 230 years old Later, there was a joint venture to change times present CAD Canada Adams (Thailand).Cadbury Schweppes) in England, has a staff of approximately, 2000 people in Thailand and 55.000 people in 35 countries all over the world. Part of the "Hall" is available 24 countries. The original UK company, Cadbury, is not just a candy product. There are many kinds of goods and candy, chewing gum, chocolate, including drinks.
.The first generation of market
.The beginning of the market hall candy method with outdoor movie. May look old-fashioned today. But compared with the society in the past must be regarded as a strategy to reach consumers. The mandate of capacity first.The company CAD Canada Adams Limited back in time to listen to "as heard from the old, which it said the original sale hall, by removing the outdoor movie to shine. Selling car is built with Rae brand awareness in those days.The good hall became known faster "
.Candy hall when visiting Thailand has several reasons. Abroad, the packing form hall will be higher than the rods and the paper covers the separate granule (troop).
.The perception of consumers goods. The mandate explains that put position of candy hall at the goods refreshment since early
."In the international hall is best known as a Mediated help reduce symptoms? Spit neck. The Thailand, a tropical country, will be used to dampen the neck "which is the selling point clear do.
.Business: business up to now still and very good response
2Probably because the marketing made about advertising out continuously. The advertisement itself is short, compact, easy to understand. Adjust the image to date. Target group in addition to students. Also focused on working the female male.That has demand. There are many flavor, positioning itself in the market adjustment, as always!
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: