ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้าคู่ที่พอดี สำรวจปลายไม้ค้ำยันมียางส การแปล - ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้าคู่ที่พอดี สำรวจปลายไม้ค้ำยันมียางส ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้า


ก่อนเดินด้วยไม้ค้ำยัน ควรใส่รองเท้าคู่ที่พอดี สำรวจปลายไม้ค้ำยันมียางสวมกันลื่น

- ยืนด้วยขาข้างที่ดี และทรงตัวให้ดี ยืนตัวตรง ศีรษะและตามองไปข้างหน้า
1)ยืนทรงตัวดวยไมค้ํายันฯและขาขางปกติ
2)กาวไมค้ํายันใตรักแรทั้งคูไป 1 กาว
พรอมขาขางไมปกติยกลอยไว
3)รับน้ําหนักตัวดวยมือทั้งสองขางที่จับไม
ค้ํายันใตรักแร กาวขาขางปกติถึงระดับ
ไม้้ํค้ำยันใตรักแร
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:

First walk with crutches. Wear shoes that fit. Explore the crutches have rubber non-slip wear

- stand with legs as well. Good and stable upright head and forward to: 1) stand poised on  should not  bracing the leg and the normal  b
.2)  agreement not  bracing under  love Rae  both  to one's  F
with  with feet b  the non  normal lift sensitivity 
3) the weight of the knife  submarines. hand, both sides of the handle  not 
bracing under  Rae loves .  a leg above the normal level  b
°  wooden crutches under my mineral  .
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:

Before Prop. The pair of shoes should put fit. Survey at the end of the prop is wearing rubber floor mat

- Stand with the good leg and a good provider. Stand straight head and eyes looking forward to
1) stands poised to uphold  wayamai  jade yan and legs (b)  ngopkati
. 2).    tai braced wamai love   to host both the Ku 1. าว
benediction   ngamai  b-regular leg raises) 3 
"floating weight for both wayamue " b  that caught my 
  tai braced apart love. Wakha ngopkati .  b
 braced wood level tai   first love.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

before walking with poles should be against a shoe that fit explore the poles against a non-slip rubber wear

- Stand with the leg, and stability, and stood upright, his head, and his eyes looked forward
1) standing in the microwave subsystem fails   C systematically against the leg and B 
normal.2) in the  วไม , discussed below, to confirm his love for the    to Cooper, both 1,
a blessing   Om legs B  , Microsoft's normal sensitivity to float lift 
3) is discussed below, the heavy blade  and both hands. b  
the handle, as well as systematically lifted his love for the    a, B  leg, a normal level of wood
 depreciation against a guarantor for the  love 
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: