คุณค่าทางอาหารผักหวานป่าจัดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง โ การแปล - คุณค่าทางอาหารผักหวานป่าจัดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง โ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

คุณค่าทางอาหารผักหวานป่าจัดเป็นผักท

คุณค่าทางอาหาร
ผักหวานป่าจัดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแหล่งโปรตีน วิตามินซี และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีปริมาณเยื่อใยพอสมควร ช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้น ในยอดและใบสดที่รับประทานได้ 100 กรัม ประกอบด้วยน้ำ 76.6 กรัม โปรตีน 8.2 กรัม คาร์โบไฮเดท 10 กรัม เยื่อใย 3.4 กรัม เถ้า 1.8 กรัม แคโรทีน 1.6 มก. วิตามินซี 115 มก. และค่าพลังงาน 300 กิโลจูล (KJ) อย่างไรก็ตามการบริโภคผักหวานป่าควรปรุงให้สุกเสียก่อน เนื่องจากการบริโภคสด ๆ ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดการเบื่อเมา เป็นไข้ และอาเจียนได้ การนำผักหวานป่ามาปรุงอาหารนั้น ใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อน นำช่อผลอ่อน ๆ สำหรับผลแก่อาจลอกเนื้อทิ้งนำเมล็ดไปต้มรับประทานได้เช่นเดียวกับเมล็ดขนุน มีรสหวานมัน การปรุงอาหารจากผักหวานป่า นอกจากต้ม ลวก เป็นผักจิ้มน้ำพริกแล้ว อาจนำไปทำแกง แกงเลียง หรือต้มจืดได้เช่นกัน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:

NutritiousPakhwanpea is a highly nutritious vegetable with broccoli. Particularly in the areas of energy, protein, vitamin C and fiber content are also reasonable. In the body, the better. In shoots and leaves are edible 100.Of water 76.6 g protein, 8.2 g carbohydrate, 10 g fiber, 3.4 g ash dating 1.8 g carotene 1.6 mg vitamin C, 115 mgAnd the energy 300 kilojoules (kj) Pakhwanpea However, consumption should be cooked first. Because fresh consumption in large quantities can cause a toxic drug fever and vomiting. Cooking is bringing PakhwanpeaLed cluster light for the results to be stripping the flesh, leaving the seeds to a boil eaten with seeds, jackfruit is sweet it is to cook from Pakhwanpea It boiled boiled as a vegetable chili may be made curry soup or broth. as well
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:

NutritionSweet vegetable vegetables wild is a kind of high nutritional value, especially in the areas of protein sources. Vitamin c and power. There is also some lingering sentiment quantity. Help in excretion. In total, and eaten fresh. 100 Contains water, 76.6 g protein 8.2 grams khabo Hai 3.4 grams 10 grams lingering sentiment dating ash 1.8 grams carotene 1.6 mg vitamin c 115 mg. And 300 kilo-(KJ), however, the consumption of vegetables and sweet Woods, first should be cooked due to fresh consumption. In large quantities can cause fever, vomiting, loss of appetite, and a drunk. Bringing the food forest-sweet vegetables. Bring a bouquet of soft outcomes for each duplicated lyrics, leaving Tom to eat beans introduction as well as jackfruit seed. A sweet, potato Cooking vegetables, sweet Woods. In addition to the vegetables, chili sauce, sweet chili sauce is lightly cooked soup can be made a curry stew or soup not spicy as well.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

nutritional value.vegetables and fruits are sweet, as a kind of high nutritional value of vitamin C, especially in the source of protein and energy, there is also a considerable amount of dead help in the reverse osmosis, and the total amount of the fine dining live 100.with water 76.6 G protein 8.2 G คาร์โบ Hyderabads Ajarn chapter 10 G G 1.8 G ash inexpensive vehicle, 1.6 mg vitamin C 115 mgand the Power 300 Kilojoule/calorie count (KJ). However, the sweet fruit trees should be cooked before consumption as fresh as well as in volume. It may cause a fever and vomiting drunk bored. The sweet wild fruits and cooked food.the lock of hair, the light for the collar to be eaten boiled meat, discard seeds into a sweet jackfruit seeds as well as the cooking it from vegetables boiled sweet forest, in addition to vegetables and boiled shrimp paste and a toothpick, and may be used to make curry paste spicy boiled or fresh as well.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: