โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และอ การแปล - โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และอ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก

โครงการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชักชวนคนไทย ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างง่ายๆ โดยการ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว” ซึ่งปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ผลที่ได้กลับมา นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียและน้ำเสีย ลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกำจัดของเสียแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนด้วย
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
The "end plate rice. Drink a glass of water, "
.Thailand Environment Institute. And businesses to persuade Thailand Sustainable Development and Environmental Resources. With the consumption behavior simply by "eating out dish. Drink a glass of water ".No need to invest not modify the equipment. It also saves the cost. The results came back. It will help reduce the loss of resources in vain. Reduce the cost of waste treatment and waste water.Reduce greenhouse gas emissions that cause global warming by
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
"All eaten a dish out of water glasses"
.Thai environmental institution, Foundation, and corporate business sustainability joint solicitation Thai people, the environment and natural resources by adjusting simple consumer behavior by "eaten out of a glass plate, all drinking water," he said. Do not invest Do not modify the device saves expenses. The result is returned. In addition to reducing the loss of resources by not useful. Reducing costs in the treatment of waste and waste water. To help reduce greenhouse gas emissions, which cause global warming conditions.
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
the project "to eat rice dish out drinking water out of glass"
Thai Foundation environmental institutions and business organizations to encourage the development of sustainable environment and natural resources with the behavior of consumption, simply by "to eat rice dish out drinking water out of glass".No need to change the device investment does not have to adjust to get the cost savings that have come back in addition to helping reduce the loss resources by reducing the cost of treatment in vain; and waste.help to reduce greenhouse gas emissions which are the cause of global warming with
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: