วิธีทำวิธีทำแป้งผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งถั่วเขียวเข้าด้วยกัน ใส่ไข่ลงไป  การแปล - วิธีทำวิธีทำแป้งผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งถั่วเขียวเข้าด้วยกัน ใส่ไข่ลงไป  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำวิธีทำแป้งผสมแป้งข้าวเจ้าและแ

วิธีทำ
วิธีทำแป้ง
ผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งถั่วเขียวเข้าด้วยกัน ใส่ไข่ลงไป นวดให้เข้ากัน ใส่เกลือและน้ำตาลปึก ค่อยๆ ใส่หัวกระทิพร้อมกับนวดแป้งให้เข้ากันจนเป็นก้อน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมด น้ำปูนใสและขมิ้นผง คนให้เข้ากัน

วิธีทำหน้ากุ้ง
นำกุ้งมาสับให้ละเอียด นำมาคลุกกับมะพร้าวขูดขาวให้เข้ากัน ถ้าต้องการให้สีสวยให้เติมสีผสมอาหารสีส้ม 1-2 หยด แล้วคลุกให้ทั่ว
โขลก รากผักชี กระเทียมและพริกไทยเข้าด้วยกันให้ละเอียด
เทกะทิใส่ในกระทะ ตั้งไฟอ่อนถึงปานกลาง ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกไว้ลงลงผัดให้หอม ใส่กุ้งกับมะพร้าวที่คลุกไว้ลงผัดให้เข้ากัน ถ้าแห้งให้เติมกะทิที่เหลือ
ปรุงรสด้วยคนอร์อร่อยชัวร์ และน้ำตาลชิมรสตามชอบ ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอย แล้วผัดให้เข้ากัน

วิธีทำอาจาด
ตั้งหม้อต้มน้ำบนไฟแรงจนเดือดแล้วหรี่ไฟอ่อน ผสมน้ำตาลทราย เกลือป่น น้ำส้มสายชู คนให้ละลายและเข้ากันกันดี ชิมน้ำให้รสชาติออกเปรี้ยวหวานหรือตามชอบ ยกลง ทิ้งไว้ให้เย็น
เวลาจะรับประทานให้ใส่หอมแดง แตงกวา พริกชี้ฟ้าลงในถ้วย แล้วราดด้วยน้ำปรุงรส แต่งหน้าด้วยผักชี

วิธีทำขนมเบื้องญวน
ตั้งกระทะบนไฟอ่อนๆ ทาน้ำมันบางๆ ให้ทั่วกระทะ พอกระทะร้อน ตักแป้งใส่กระทะ กรอกแป้งเร็วๆ ให้ทั่วกระทะ ให้แป้งติดกระทะเป็นแผ่นกลมบางๆ
พอแป้งอยู่ตัว ตักน้ำมันหยอดข้างกระทะให้รอบแผ่นแป้ง เอียงกระทะไปมารอบๆ เพื่อให้แป้งสุกทั่ว ใส่ถั่วงอก เต้าหู้ ไชโป๊ถั่วลิสง หน้ากุ้ง ผักชี
แซะริมแป้งข้างหนึ่งแล้วพับให้เป็นรูปครึ่งวงกลม ตักใส่จานเสิร์ฟคู่กับอาจาด
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How to make the dough

.Mix rice flour and chickpea flour together, add the eggs to massage them. Add salt and gradually add the sugar and coconut together until the dough lumpy. It takes about 10 minutes, add the remaining coconut milk. Lime water and turmeric powder

How do shrimp and prawn mince. White lead mixed with grated coconut and mix well. If you want the color, add 1-2 drops of orange food coloring and mix thoroughly
pounded coriander root, garlic and pepper together thoroughly
.Pour the coconut milk in a pan Heat to medium Add garlic, pepper, coriander root pounded into fry the onion. Mix the shrimp with coconut and stir to combine. If dry, add the remaining coconut milk
.Season with Knorr sure tasty. And sugar according to taste Add kaffir lime leaves, shredded Stir to combine, then how do Aahad


.Set pot on high heat until boiling, then dimmer light. Mix sugar, salt and vinegar, stir together well. Tasting water taste is sour or the like remove and leave to cool
.Time to eat, put the shallots, cucumber, pepper into the cup. Then topped with sauce Garnish with coriander

How to bake stuffed crispy egg crepe.Set the pan on low heat some oil around the pan when the pan is hot scoop batter into pan. Fill the dough around the pan soon as the dough stick thin disc
.When the dough is Oil the pan, dip each piece of dough. Tilt pan to come around To make the dough cooked add bean sprouts, tofu, shrimp, peanuts, cilantro, radish
.Sae on one side, then fold the dough to form a half circle. Plate served with Aahad.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
How to make dough doing

.Mix rice flour and green bean flour. Put the eggs into the massage. Salt and sugar cakes gradually put the dough with the tip and head massage together with a lump sum. It takes approximately 10 minutes put the coconut milk all the rest. The lime juice and turmeric powder.
How to make shrimp and minced shrimps taken
page, detail. Taken with white coconuts together If you want the color to fill the Orange food color 1-2 drops of the mix, coriander root, pounded
. Garlic and chilli, Thai definition together
Pour the coconut milk in a wok Light to medium light area Put the garlic, coriander root, pounded the Thai Chili, fried onion, the. Put the shrimp with coconut mix to stir together If dry, fill the remaining coconut milk
Season with sugar and delicious tasting khona leisure according Put shredded Kaffir lime leaves, stir together

how do achat
.Set the kettle on the boil, until the pressure has been light light dimmer mixing sugar, salt. Vinegar People to melt and be compatible. Water tasting, sweet and sour taste out of or like a cold, keep lifting
.Time to eat, put the shallot, cucumber, Capsicum Frutescens peppers in a bowl and topped with seasoned water. Makeup by Vietnamese coriander basic baking method of


.Set the pan on the fire are very soft, thin oil Pan Pan Pan dough scoop hot enough put fill flour dough to pan around, you don't have a thin disc titkratha
.Enough flour on a plate, pour a little oil, scoop dough cycle khangkratha tilt pan to navigate around so that the flour cooked tofu with bean sprout radish holders nationwide peanut prawns with coriander page
.One side of the folded dough rim SAE has a semi-circle lap a plate served with achat.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
How To Make flour

howMix the rice flour and tapioca flour green beans together. Put the eggs into the massage, salt and palm sugar in the form of cakes, gently insert the dough hooks, together with a lump until it is approximately 10 minutes. All the rest of coconut milk, lime and turmeric powder

how the shrimp prawns, chopped finely grated coconut bring mingled with white, if you want to add color, beautiful color mixer, orange 1-2, and then mingled with the drip
Pound coriander root, garlic and pepper, finely
Pour coconut milk into a pan on a low to medium setting put coriander root, garlic, black pepper and the pound is down to fry onion, put the shrimps with mingled with the coconut fry together. If dry, add the remaining coconut milk
Delicious flavor with Knorr wishes and sugar. Taste upon your taste. Add shredded Kaffir lime leave. Stir together


how to cucumber slicesSet the boiler pressure to boil water on the fire, and then dim the lights light brown sugar Mix vinegar, salt, and melted into each other, good taste, water tastes sweet and sour or the like. Leave it to cool down
Time to eat, Add shallot pepper cucumber into the cup, and then pour in water and flavor make-up mirror with parsley,


how do and bean curd in Kanchanaburi.set the frying pan on the fire gentle Lightly grease pan flour in a frying pan and when hot pan spoon flour fill soon, pan, flour in a pan with thin circular plate
As soon as the spoon flour, oil to lubricate the Pan, Tilt and flour around the pan to come around so that flour is cooked throughout the bean sprouts tofu horseradish shrimp page pornography, roasted peanuts and coriander
the one side, and then flip to shovel flour, half-circle in a dish and serve with cucumber slices
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: