โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อนกี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตื การแปล - โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อนกี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตื ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพ

โบกมือลา
เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน
กี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตือน
หวนไห้ จากกันไกล
แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้
เมื่อใจเราซึ้งใจ
ร่วมทางไม่ร้างไกลหมายมั่น

* ขุนเขาไม่อาจขวางสายธารเที่ยงธรรมได้
ความหวังยังพริ้งพราย
เก่าตายมีใหม่เสริมชีวิตที่ผ่านพบ
มีลบย่อมมีเพิ่ม
ขอเพียงให้เหมือนเดิม
กำลังใจอย่าอาวรณ์
รักเราไม่คลอนคลางแคลงแหนงหน่าย
ให้รักเราละลายกระจายในผองคน
ผู้ทุกข์ทนตลอดกาล
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Goodbye song hum

I need to hunt up a friend for a few years to fade a constant reminder
song retrospective jars. Although far from the only body but mind closely


on my mind, which is co-devised a deserted mountain

could not have blocked the stream integrity.Hope to be pretty
old dead is new life enhancement through the
are removed shall be added
just like the original
I do not bemoans
I do not shake skeptics weary
make me melt distribution in cohorts of people: those missives. forever
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Waving hands, La
music must leave, hum a few years back a friend
out of reminding the Israelites leave music to cry
. Far from each other, but even the body's powerful close around us and appreciate

when political commitment is not remote deserted the

* Mountains and streams may not be fair, noon;
.Hope the new phring the old Elf, there are extra life
dead over there, there are surely more deletion experience

let's just give the same

we're encouraged to grieve does not love khlon love me long suspicious of tilting
Klang we melt, spread in all the suffering people endure forever
people.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:

waved his hand, and cried, and music must be good-bye, and then a friend
a few years will leave fading music will remind
back
Hai from far, even if it is just your body, but a close close
when we touched the
is not far off and deserted by
*
a peak may not be interrupted again
equity.the hope is also nice-looking old
; there is a new optional life found through the

add a Delete would have only let me encouragement as of old.

do not to bemoan love we do not ship to be suspicious, to be suspicious of our love to solidify
melt distribution in Beasts of
the suffering forever
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: