ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน และโรงเรียน สำหรับความรู้สึกของดิฉั การแปล - ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน และโรงเรียน สำหรับความรู้สึกของดิฉั ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน

ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ห้องเรียน และโรงเรียน
สำหรับความรู้สึกของดิฉันมันคือความประทับใจ คือมิตรภาพที่ดีที่มีต่อกัน คือความทรงจำดีๆที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ตลอดไป ความรู้สึกที่มีนี้อาจจะบรรยายไม่ได้หมดเพราะความรู้สึกที่มีมันบรรยาย
ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน คือได้รับมิตรภาพ ความทรงจำที่ดี ได้รู้ถึงการให้การรับซึ่งกันและกัน ได้รู้ถึงซึ้งในคำว่าเพื่อนแท้อย่างแท้จริง
ความรู้สึกที่มีต่อห้องเรียน คือการได้อยู่ร่วมกัน การได้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีความสุข ถึงจะถึงทุกข์ มีสุขบ้างปะปนกันไปแต่มันคือการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ความรู้สึกที่มีโรงเรียน คือการได้รับสิ่งดีๆจากครูอาจารย์ จากเพื่อนและน้องๆ การอยู่ในสังคมเราต้องเห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก ได้เรียนรู้อะไรในหลายๆอย่างซึ่งโรงเรียนก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเรา ดังนั้นเราควรกระทำเหมือนเราอยู่ที่บ้าน
ความรู้ดังที่กล่าวมานั้น คือความรู้จากการที่ได้อยู่ในบ้านหลังที่สองแห่งนี้เป็นเวลาถึงหกปีซึ่งดิฉันก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและจะนำไปบอกกล่าวแก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจในโรงเรียนน้ำพองศึกษาต่อไปค่ะ.
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
A feeling of having friends Classroom & school
For I feel it is a good matchup is the impression that the good memories is that worth kept forever. There may be a feeling of this narration is not all because of a feeling that it's closed
. The feeling that a friend is a friend receive a good memory, learn to accept each other. Learn to appreciate the true friend "
Feeling towards the classroom is to be together. To use an existing time happily to happy to mingle with some suffering, but it is to learn to live together as a group
. The feeling that the school is to get the good things from friends and teachers from most in society, we must see the benefits involved. Therefore, we should act like we are at home
. Knowledge of these.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The feeling that there is a classroom and school friends
For me, the feel of it is a good impression is friendly to each other, memories to keep forever. The feeling that this may be a lecture is not empty because the feeling that it's a narrative
The feeling that there is a friend to be friendly, he remembered that he knew better than to get to the knowledge of each other. perspective on the words that truly genuine friends
The feeling that there is a classroom is to be shared in the time that is a happy to be happy to have a little trouble, but it is mixed to learn how to live together as a collective
The feeling is that there is a school to be good things from my friends and teachers from the Nong in our society to see the benefits.Therefore, we should act like we are at home
I know that he said it was a loud
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: