ห้อง....... หนังสือสัญญาเช่า  วันที่..................... หนังสือสัญญา การแปล - ห้อง....... หนังสือสัญญาเช่า  วันที่..................... หนังสือสัญญา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ห้อง....... หนังสือสัญญาเช่า วันที

ห้อง.......
หนังสือสัญญาเช่า

วันที่.....................
หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ ทำที่บ้านเลขที่ 308/70-72 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ระหว่าง น.ส.อนงค์ เกตุโสภณกูล อยู่บ้านเลขที่ 101 ม.3 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.086-3883184 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้ให้เช่า" กับ....................................ที่อยู่...................................
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Room rental contract .......contract hire This ..................... day. At home at 308/70-72 Moo 10, Tambon Nong Prue, Banglamung, Chonburi
anong Neptune ceremony between Miss School, residing at 101 Moo 3, Tambon Bang Muang Sai Chonburi Tel.086-3883184 hereinafter hereinafter called "Lessor" with ................................. Location ................................... ...
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Room .......
Notice of lease

วันที่.....................
Notice of lease this home-made no. 308/70-72 m 10. Nongprue Banglamung, Chonburi
between Ms. Onnga Ketusophonkun house number is 101 m 3. T. bang Sai, Muang, Chonburi.86-3883184, which in this contract, called a "rental" to address .................................... ...................................
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Ajarn ....


the date of Lease contract ... ... ... ... ... ... ...
book of this lease agreement to the house number 308 / 70 - 72 mm .10 cent Nong prue, Bonglamung Chonburi
between Ms. (P) a beautiful woman is really observant President panelists House Number 101, 3. Some sand Muang, Chonburi.086 - 3883184 in this contract, the following is called "the lessor." With . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: