หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียงเปิดบ่าข้างขวา ชายสไบคลุมไหล่ด้านซ้ การแปล - หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียงเปิดบ่าข้างขวา ชายสไบคลุมไหล่ด้านซ้ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียง

หญิง ชุดไทยจักรี ประกอบด้วยสไบเฉียงเปิดบ่าข้างขวา ชายสไบคลุมไหล่ด้านซ้าย และนุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหมยก คาดเข็มขัด และสวมเครื่องประดับ
ชาย ชุดพระราชทาน ตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อย คอตั้งผ่าอกตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด เสื้อจะเป็นสีเรียบหรือมีลวดลายก็ได้ ใส่คู่กับกางเกงสีสุภาพ
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Chakri composed the Thailand Ladies Open Sabeฉiyong right shoulder. A cloth covering the left shoulder. And wear the lap belt and a silk sarong worn
.Men gave the Tigers a little. Neck dissection is a round button 5 seed coat color is not smooth or patterned. Together with clean pants
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Girls Thai Chakri series consists of a shawl-turn right side shoulder. Men wear a shawl over the shoulders and left covered with a silk belt and is expected to lift the skirt wearing jewellery
.Men's t-shirt graphics to give the series a little neck, chest surgery area at any granule colors to sew a button on a shirt 5 smooth or patterned. Wearing a pair of black trousers with a gentleman
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The woman Thai Chakri Northwest Presbyterian ladies with his right hand on his shoulder, Presbyterian ladies shawl skirt on the left and replace it with lift in a glancing manner? belt and wear jewelry
The man gave the shirt to his chest split neck a little over-buttoned shirt 5 tablets will be a simple color or a pattern. Put the trousers, courteous
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: