ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi-physic 4.3 เพื่อความน่าเชื่อถือได้ การแปล - ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi-physic 4.3 เพื่อความน่าเชื่อถือได้ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi

ในการคำนวนเราใช้โปรแกรมcomsol multi-physic 4.3 เพื่อความน่าเชื่อถือได้มีการgrid independent check ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าผลที่ได้จากการคำนวนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ในกรณีนี้พิจารณาจากผลของอุณหภูมิ ที่ศูนย์กลางของchannal โดยให้ global grid มีขนาดเป็น 7.51กับ 5.16 พบว่าค่า error ในกรณีของไม่ติดครีบ 0.0234 % และใรกรณีของที่ติดครีบเป็น 0.0126%
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
In the calculation we use comsol multi-physic 4.3 for reliability, the grid independent check, a check that the result of the calculation is reliable or not. In this case, considering the effect of temperature. At the center of channal by the global grid size is 7.51 and 5.16 showed that the error in the case of a fin and 0.0234% of haemophilia cases the fin is 0.0126%.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Why we use comsol 4 multi-physic.3 to the reliability check independent grid. This is to verify that the result of the calculation is reliable or not. In this case, based on the results of the temperature at the center of a global grid, channal a to 7.51 5.16 found that the error value in the case of non-flammable fins sticking of raikonni% and 0.0234 fins as 0.0126%
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
In the words we use to calculate the comsol multi-physic 4.3. To the reliability of grid independent check which is to verify that the results from the word, is the reliability or not in this case considering the effect of temperature at the center of channal, global grid size is 7.51 to 5.16 found that the error in the case of no fins attached to 0.0234 percent, and a case of the fins attached to 0.0126 percent.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: