แผนระยะสั้นของโปรเจค, ภายในหนึ่งปี ระบบต้องมีการพัฒนาและสามารถใช้ได้จร การแปล - แผนระยะสั้นของโปรเจค, ภายในหนึ่งปี ระบบต้องมีการพัฒนาและสามารถใช้ได้จร ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

แผนระยะสั้นของโปรเจค, ภายในหนึ่งปี

แผนระยะสั้นของโปรเจค, ภายในหนึ่งปี ระบบต้องมีการพัฒนาและสามารถใช้ได้จริง ซึ่งอาจจะทำได้ไม่ครบตามเป้าหมาย ส่วนที่ยังไม่เสร็จนั้นจะเก็ยไว้ทำในแผนระยาวเพื่อพัฒนาต่อไป
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Short-term plans of the project, within one year, the system needs to be developed and used in practical. This may not be a target. The unfinished sketch that I made in a long-term plan to improve further.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The project's short-term plan, within one year. The system needs to be developed and available, which could be achieved does not reach the goal. The unfinished section is a เก็ย made in the plan is to continue to develop.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Map of short-term projects, within the one-year development system must have the ability to use it, and it may not be possible due to the target has not yet been completed, it will be done on the map to be เก็ย length to develop.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: