ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและการเรียนในห้อง ฉันคิดว่าการเรียนภาษา การแปล - ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและการเรียนในห้อง ฉันคิดว่าการเรียนภาษา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและก

ความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤและการเรียนในห้อง ฉันคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยากสำหรับฉัน เพราะฉันไม่เก่งและไม่ค่อยได้ใช้ภาษามากนัก ทำให้ยากต่อความเข้าใจ การเรียนในห้องเรียนฉันคิดว่ามันสนุก ฉันชอบอาจารย์มากเพราะอาจารย์ใจดี สอนอย่างค่อยเป็นเป็นค่อยไป แต่บางครั้งอาจารย์ก็พูดเร็วมาก ฉันอยากให้อาจารย์พูดช้าๆกว่านี้ และเวลาสั่งการบ้านอยากให้อาจารย์ค่อยๆอธิบายและพูดภาษาไทยนิดหน่อยในห้องเรียน
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Feelings towards the English Language courses and classes in November. I think learning English is difficult for me. Because I do not like and do not use too much. Difficult to understand. Classroom, I think it's fun.I was taught to be gradual. But sometimes I say fast. I wish I spoke more slowly. The time I ordered the house I'm in Thailand speak slowly and explain classroom.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The sense of language learning in krilae Ang I think learning English is difficult for me because I was good and didn't have much language. Makes it difficult to understand. Learning in the classroom, I think it's fun. Teaching is a very little, but sometimes she would speak very fast. I want to say this very slowly over time, and she was ordered home, she gently explains and speak a little Thai in the classroom.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The feeling that there is a language school could intervene easily and study in the room I think the English language is very difficult for me, because I am not very good at and they don't have much to do, use the language is difficult to understand the study in the classroom I think it was funteaching at a gradual pace, but sometimes it is a teacher, I want to say very quickly, a teacher said slowly over time and this order would have a home away from home, and speak Thai teachers gently explained in the classroom a little bit.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: