ตัวอย่างคำนำภาษาอังกฤษ รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ EN 332 เกี่ยวกับก การแปล - ตัวอย่างคำนำภาษาอังกฤษ รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ EN 332 เกี่ยวกับก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ตัวอย่างคำนำภาษาอังกฤษ รายงานเล่มนี

ตัวอย่างคำนำภาษาอังกฤษ รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ EN 332 เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมรายงานเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นสถานที่ ที่พัก ตลาดน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของประเทศ หากรายงานเล่มนี้ผิดพลาดประกาศใด ขออภัยมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Sample introduction in English. This report is part of the en 332 things to do in Nakhon Pathom province, this paper serves to convey the property market and the natural attractions.If you're publishing a book report on it at all
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
For example an introduction in English. This report is part of the EN 332 about tourism in the province of Nakhon Pathom province, made this statement to the media, the preferred location. Water market. Nature attractions, and the environment. Hakraingan book publishing error. Sorry, at this
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
For example the word used in English report this book is a part of EN 332 about the tour in Nakhon Pathom Province report this book to see where the property market media, water attractions, nature and the environmentIf you book this report any false statement sorry, at the
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: