สวัสดี. พี่ชายชายอล วันเกิดของพี่ชายชานยอลในปีนี้ขอให้พี่ชายมีความสุขม การแปล - สวัสดี. พี่ชายชายอล วันเกิดของพี่ชายชานยอลในปีนี้ขอให้พี่ชายมีความสุขม จีนดั้งเดิม วิธีการพูด

สวัสดี. พี่ชายชายอล วันเกิดของพี่ชา


สวัสดี. พี่ชายชายอล
วันเกิดของพี่ชายชานยอลในปีนี้ขอให้พี่ชายมีความสุขมากๆ
ตอนนี้ฉันอายุ14ปี ฉันหวังว่าจะเข้าไปอยู่ใน sm entertainment
ฉันคิดว่าเราจะได้พบกัน จริงๆแล้วฉันเป็นคนไทย ^^
และ บอกพี่ชายลู่หานด้วยน่ะว่าฉันอยากเป็นน้องสาวของเขามาก
และต้องการให้เขาเป็นพี่ชายของฉันด้วย
โชคดีค่ะพี่ชายชานยอล
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (จีนดั้งเดิม) 1:

嗨,哥哥弟弟的哥哥保羅的生日
Chanyeol今年問我弟弟很高興。
我現在14歲。我希望能在SM娛樂
我想我們會得到滿足。其實,我是泰國


。魯漢和告訴我的兄弟,我想和他的妹妹很
並希望他是我的哥哥太
祝你好運兄弟Chanyeol。
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (จีนดั้งเดิม) 2:

你好。南斯拉夫的哥哥。
陳哥哥的生日今年通過詢問管理員哥哥很開心。
現在我年齡 14 歲我希望 sm 娛樂
我覺得我們可以找到。其實我是一個泰國人


。告訴我第一首曲目與哥哥我想要他的妹妹。
和要他當我哥哥好運氣
山皇家的哥哥。
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (จีนดั้งเดิม) 3:

你好。我兄弟人,
出生日期他的兄弟,在今年稱讚的平臺要求他的兄弟是非常愉快的
now,我是我希望進入SM娛樂
我認為的14年我們將找到,實際上,我是一泰國人


并且在哪裡告訴我找到我的兄弟,軌道,與什麼我要是
的姐妹,并且他是像是他我的兄弟。我是幸運與我的兄弟平臺
恐怖。
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: