จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย  การแปล - จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม

จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 26.0460 Myanmar Kyat = 1 Thai baht

-สกุลเงินของพม่าคือ kyat อ่านว่าจ๊าด
-เมื่อก่อน 1 จ๊าดเท่ากับสองบาทไทย
-ตอนนี้ 100 จ๊าด เท่ากับ 3 บาทไทย
-พม่ามีสกุลเงินพิเศษเป็นของตัวเองคือ สกุลเงิน FEC
-ในประเทศพม่า 1 FEC มีค่าเท่ากับ 1USD
-นอกประเทศพม่า 1 FEC เท่ากับกระดาษธรรมดา
-FEC เป็นหน่วยเงินที่คิดขึ้นมาเพื่อหา
USDเข้าประเทศ
-แบงค์พม่า แบ่งเป็น 50,100,500,1000
-แต่เมื่อก่อนนั้น แบ่งเป็น
10,50,75,100,200,500,1000
-จำได้คล้ายๆ ว่าเคยมีแบงค์ 95 กับ 250ด้วย
แต่ไม่แน่ใจ
-พม่าไม่มีเอทีเอ็ม พม่ามีธนาคารนะ แต่คนนิยมเก็บเงินกันเองที่บ้านมากกว่า
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Kyat (kyat) is the currency of Burma * 26 videos equivalent to about 1 baht Thailand the myanmar kyat (mmk) is the official currency of myanmar. 26.0460 myanmar kyat = 1 thai baht

- the currency of Myanmar is the kyat read. 's videos
- on the first two videos were THB Thailand
.- Now 100 videos Bt3 Thailand
- Myanmar has its own special currency is the currency fec
- Myanmar 1 fec equal 1usd
- outside Myanmar as plain paper 1 fec
-fec. The money is expected to come up.

Usd country.- Bank of Myanmar is divided into 50,100,500,1000
- but before that. Divided 10,50,75,100,200,500,1000

- remember similar. Banks that have a 95 to 250, but not sure

- Myanmar ATM Myanmar banks too. But for all the money themselves at home than
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Kyats (Kyat) is the currency of Myanmar kyats equals approximately 26 1 * ß The Myanmar Kyat (MMK), Thai is the official currency of Myanmar 26.0460 Myanmar Kyat 1. = Thai baht currency of Myanmar is

-kyat, read that before 1
-kyats equals two Thai baht kyats
.-Now 100 kyats equals 3 baht Thai-Burma is a special currency
.
-FEC is the currency in Myanmar 1 FEC is equal to 1USD
-outside Myanmar 1 FEC is equal to plain paper, the monetary unit is the FEC
-thought to find a
-
USD.-Banks Burma is divided into 50, 100, 500, 1000
-
but when they split, before 10, 50, 100, 200, 500, 75, 1000
-remember items like that ever had a 95 with 250 Bank

but not sure-there are no ATMs in Burma. Myanmar has, but like to Bank Bill over home
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
จ๊าด (Kyat) is a currency of Burma * 26 จ๊าด equal to approximately 1 Thai baht The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 26.0460 Myanmar Kyat = 1 baht Thai

- Burma's currency is kyat read that จ๊าด
- when before 1 จ๊าด equal to two Thai Baht
- now จ๊าด equal to 100 Thai Baht 3
- Myanmar currency is currency is it's own special FEC
- in Burma 1 FEC USD
is equal to 1 - 1 FEC outside Burma as the plain paper
- FEC units as the thought came to him, the country

USD- A bank is divided into Burma 50,100,500, 1000
-
but when before it is divided into 10, 50, 75,100,200,500, 1000
- I remember something like that you had to have a 95 250 with a bank

but not sure - Burma Burma has no ATM bank, but were very popular money themselves at home more than
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: