ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมหาวิยาลัยทีมีชื่อเสียงในประเทศไทยพรา การแปล - ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมหาวิยาลัยทีมีชื่อเสียงในประเทศไทยพรา ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมห

ในอนาคตฉันอยากเป็นครูภาษาอังกฤษในมหาวิยาลัยทีมีชื่อเสียงในประเทศไทยพราะว่า ฉันชอบมันและอยากพัฒนาทักษะภาษาและศึกษาในทุกด้านของภาษา ฉันคิดว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากในทุกๆคนและทุกหน่วยงานเป็นอยากมาก
สุดท้ายนี้ฉันหวังว่าอาชีพนี้จะทำให้ฉันและครอบครัวของฉันรวยและมีความสุข
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
In the future I want to be a teacher of English at Central Michigan University is famous in Thailand, because that I like it and want to improve their language and education in all aspects of the language.
.Finally, I wish to make my career and my family, wealthy and happy.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
In the future I want to be a teacher of English in the University it is famous in the country once that Thai. I really like it and would like to develop language skills and education in all aspects of the language.
Finally, I hope that this career would make me and my family is rich and happy.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
In the future I want to be a teacher in the English language, a place of worship team, well known in Thailand that I liked it, and wanted to uniformly develop language skills and education in all aspects of the language.
I hope that this last career this will make me and my family were rich and happy
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, เฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, Hmong Daw, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: