อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรืออุทยาน แห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตตำบลหนอง การแปล - อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรืออุทยาน แห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตตำบลหนอง ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรืออุทยาน

อุทยาแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ
อุทยาน แห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Administered by the National Park, Phu Rua district
.Phu Rua National Park located in Tambon Nong Bua. Li and Phu Rua district. Boundary to the north, Laos. The mountains. The peak is more complex steppe with pine
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Ut medicine Phu Rua national Phu ruea district
Phu ruea National Park is located in Tambon Nong Bua, Amphoe Phu ruea and tha Li district. The territory to the North, next to the Lao People's Democratic Republic, is a high mountain on the hilltop is home to a large rapkwang with pine trees complex.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
National Phu Ruea, Phu Ruea
Phu Ruea National Park located in Tambon Nong Bua, Amphur Phu Ruea, Amphoe Tha Li territory to the North adjacent to Lao People's Democratic Republic is a high mountain on the top of the hill is a large plain big pine is more complicated
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: