วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนสนำขนมปังมา2แผ่นแล้วทาแซนวิชสเปสตามใจชอบเพื่ การแปล - วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนสนำขนมปังมา2แผ่นแล้วทาแซนวิชสเปสตามใจชอบเพื่ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนสนำขนมปัง

วิธีทำแซนวิชหมูหยองมายองเนส
นำขนมปังมา2แผ่นแล้วทาแซนวิชสเปสตามใจชอบเพื่อให้หมูหยองติดกับขนมปังง่ายขึ้น
นำหมูหยองมาโรยขนมปังตามใจชอบ นำขนมปังมาประกบกัน
แล้วนำขนมมปังใส่เครื่องทำแซนวิช รอให้แซนวิชสุก
นำมารับประทานใด้เลย
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How to make shredded pork sandwiches, coleslaw and bread
2, then the sandwich space like shredded pork with bread to make it easier to sprinkle shredded
the bread you like. The bread to the dessert splice
then bang a hot sandwich. Waiting for sandwiches cooked
.Nothing to eat.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
How to make mayonnaise sandwich bread, shredded chamu released two CD
and Taman chotpet sandwich as you like to make bread with shredded pork easier
brought dried shredded pork and sprinkle bread as you like. Bring bread to mesh together
and biscuit sandwich maker puts mapang. Wait for sandwich chasuk
Taken was consecrated instead.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
How Sandwiches made with pork, mayonnaise
bread, 2 slices, and then apply to your liking สเปส sandwiches shredded pork with bread easier.
bring shredded pork, and sprinkle the bread slices and carve together.
and then bring the meat, Bang into the sandwich maker sandwich maker, wait till
Eat entertains it.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: