บทที่ 4ผลการศึกษาการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจในแต่ละวิ การแปล - บทที่ 4ผลการศึกษาการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจในแต่ละวิ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

บทที่ 4ผลการศึกษาการจัดทำโครงงานคณิ

บทที่ 4
ผลการศึกษา

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจในแต่ละวิชาที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 คน ซึ่งเสนอผลการศึกษา โดยเสนอผลในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิรูปภาพ กราฟแปลผลข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลการดำเนินการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในแต่ละวิชาที่เรียนจากแบบสอบถามแบบสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 ชุด
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Chapter 4


study.Preparation of project satisfaction in each math classes. มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 คน ซึ่งเสนอผลการศึกษา The results in the form of a table.Graph the data using the arithmetic mean
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Chapter 4


studyTo make the math work for customer satisfaction in each of the subjects studied. With the objective to explore the satisfaction of students in junior secondary classes of 50 people which offer proposed by the study results in the form of text. Table. The graph data is interpreted by using the arithmetic mean
.Performance study on
analysis surveys of high school students, beginning about customer satisfaction in each of the major lessons from the random questionnaire, for example, students of junior secondary level 50
series.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
CHAPTER 4


the studyTo create a framework of mathematical satisfaction in each subject with the objective to explore the satisfaction of students in Mathayom level at the beginning of the number 50 of people who submit the result of the study, the proposed in the form of the message tableThe translation graph Data by Using arithmetic average
The study
analysis of survey of Mathayom students at the beginning of each course to the satisfaction of the School survey from a random sample of the 50 students at the beginning of the Mathayom
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: