ประวัติส่วนตัว   ชื่อ - สกุล : ณเดช คูกิมิยะ (แบรี่) วันเกิด : 17 ธั การแปล -   ประวัติส่วนตัว   ชื่อ - สกุล : ณเดช คูกิมิยะ (แบรี่) วันเกิด : 17 ธั ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

  ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล : ณเประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล : ณเดช คูกิมิยะ (แบรี่)

วันเกิด : 17 ธันวาคม

ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม

งานอดิเรก : เล่นเกม เล่นฟิตเนส

สิ่งที่ชื่นชอบ : ร้องเพลง เล่นกีต้าร์

กีฬา : ฟิตเนส

ศิลปินที่ชอบ : เบิร์ด ธงชัย , นก ฉัตรชัย

ของสะสม : กระเป๋าสะพาย

สีที่ชอบ: ขาว
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:


Bio

Name - Surname: as Det Cool skill a destination (Barry)

Birthday: December 17

Height: 181 cm ~ Weight: 68 kg ~ Hobby: Play game fitness
.
my favorite things: singing, playing the guitar

Sports: Fitness

.Artists like: Bird Thongchai, birds Chatchai collection

:

bag Color: white
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:


Personal history

name: Mitsui, Kawasaki Ku ya nadet (Bari)

. Birthdate: December 17

Height: 181 cm

Weight: 68 kg

Hobbies: play games play fitness

My favorite things: singing Guitar Player

Sports: Fitness Club

Artists like: bird thong Chai, NOK chatchai

collectibles: shoulder bag

. Favorite color: white
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
personal history name: Kim Cooper, at Kadesh, Yala (the)

Date of Birth: December 17

height: 181 cm

weight: 68 kg

hobbies: playing the game play fitness

what a favorite: singing playing guitar

sports: Fitness

artists like: blackbirds Chai, birds, Chatchai

collection: bags slung

Favorite color.: White
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: