คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้เด็กรักการอ่าน เพิ่มทักาะการคิดสร้า การแปล - คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้เด็กรักการอ่าน เพิ่มทักาะการคิดสร้า ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้

คุณค่าของการอ่านหนังสือ คือ ช่วยให้เด็กรักการอ่าน เพิ่มทักาะการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ช่วยให้เด็กได้รับความบันเทิง สนุกสนานกับการอ่าน และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก หนังสือมีหลายรูปแบบ เช่น การ์ตูน นิทาน นวนิยาย กลอน และบทกวี ต่างๆ
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
The value of the book is to help children love reading. Add Tuscan island creative imagination helps kids entertained. Fun to read And an inspiration to children. There are many forms such as comic book storytelling.Various poems and poetry
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
The value of reading books is make children love to read. Add creative ทักาะการ Imagination helps kids get a fun entertainment with reading and inspire pupils. The book has many formats such as cartoons, fairy tales. Poem and poetry Various
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
The value of reading a book is to help children love to read more of the creative imagination, greeting allows children to have fun with the entertainment has been reading, and it is inspired by children's books to a variety of formats such as a cartoon storypoems and poetry.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: