รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นใ การแปล - รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นใ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็

รายงานเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ จัดทำขึ้นให้ศึกษาทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตัมและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้เสริมสร้างความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ ผู้จัดทำเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดขอกราบอภัย ณ ที่นี้
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Electromagnetic report As part of the Department of Physics Prepared to study the theory of electromagnetic waves. Spectroscopic and magnetic quantum Posted polarization of electromagnetic waves.Who do you believe will benefit more or less. If any errors herein respectfully requests forgiveness.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Report title Electromagnetic waves are a part of physics., electromagnetic wave theory. Specification tam and electromagnetic The La Serena; of electromagnetic waves. They make believe will benefit you, not less. If any errors at khokrabophai.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Report on electromagnetic waves as a part of physics, education, theory and electromagnetic waves electromagnetic waves สเปกตัม the ass, what the application of electromagnetic wavesThe author believes that it will be useful to you is more or less wrong if one of these things we're sorry bowed at this.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: