สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำเข้าสิ่งของบริจาคเช่น เครื่องมือเคร การแปล - สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำเข้าสิ่งของบริจาคเช่น เครื่องมือเคร ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำ

สำหรับวัตถุประสงค์รองนั้น เป็นการนำเข้าสิ่งของบริจาคเช่น เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัวเรือน, เสื้อผ้ารองเท้า, อาหารแห้ง, อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดเย็บ, จักรยาน, ,หนังสือและเครื่องเขียน ทั้งใหม่และเก่าจากประเทศแคนาดา โดยไม่มีการนำไปขายต่อ แต่เป็นการนำสิ่งของบริจาคเหล่านั้นมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากทั้งชาวไทย ชาวพม่า และชาวเขา ในเขตจังหวัดตาก
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
For the secondary objective. Donated items such as imports. Tools, household appliances, clothing, shoes, food, equipment and tools for cutting, sewing, biking,,.Books and stationery. New and old from Canada. Not be sold. But as the items donated them to distribute to the people of Thailand to the Burmese and Karen in Tak province.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
For the secondary purpose is to import all of the donations, such as tools, household appliances, clothes, shoes, food, equipment and tools, bicycles, sewing,Books and writers, both new and old from Canada without having to sell a thing, but to donate them to distribute to all Thai people difficult. Nationals of Myanmar and tribal in Tak province
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
for the secondary objective is the import of what the intended for household use tools such as donations, clothing, shoes, food, dry, tools and equipment in the cutting, sewing, bicycle,write a book and both the new and old from Canada, there is no sales, but it is the donation of what they came to distribute to the Thai and Burmese and hill tribe people hard in the district in Tak
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: