วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย) กรงที่ 2 (ฟังเพลงเร็ว) (ก.) กรงที่ การแปล - วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย) กรงที่ 2 (ฟังเพลงเร็ว) (ก.) กรงที่ ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย)

วัน/เดือน/ปี กรงที่ 1 (ฟังเพลงสบาย) กรงที่ 2 (ฟังเพลงเร็ว) (ก.) กรงที่ 3 (กรงควบคุม) (ก.)
ตัวที่1 ตัวที่2 ตัวที่3 ตัวที่1 ตัวที่2 ตัวที่3 ตัวที่1 ตัวที่2 ตัวที่3
2 สิงหาคม 2556
9 สิงหาคม 2556
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Day / month / year that the first cage (listening), enclosure 2 (early music) (g) 3 cages (cage control), (b)
2 is the one that is 3 to 1. the second, the third, the second one at the 3
9 August 2556 2 August 2556

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Day/month/year for which cages 1 (music business), the cage 2 (early music), (a) the third cage (cage control) (a).
1 characters. The ones 2 The 3 At 1 The ones 2 The 3 At 1 The ones 2 August 2, 2013 August 9, 2013 at 3


.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Day/month/year that the cage 1 (listening to music comfort), the cage 2 (listen to the music track speed (a) 3. The cage (cage control) (a.)
the 1. A 2. A 3. A 1. A 2. A 3. A 1. A 2. A 3 August 2 , 2556


August 9 , 2556
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: