วิธีทำนำเนื้อหมูสับไปหมักสับกับซิอิ๊วขาว, น้ำตาลและน้ำปลา (1/2 ช้อนชา) การแปล - วิธีทำนำเนื้อหมูสับไปหมักสับกับซิอิ๊วขาว, น้ำตาลและน้ำปลา (1/2 ช้อนชา) ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

วิธีทำนำเนื้อหมูสับไปหมักสับกับซิอิ

วิธีทำ
นำเนื้อหมูสับไปหมักสับกับซิอิ๊วขาว, น้ำตาลและน้ำปลา (1/2 ช้อนชา) โดยหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที
เมื่อหมักหมูจนได้ที่แล้ว นำน้ำซุปกระดูกไปต้มในหม้อขนาดกลางบนไฟร้อนปานกลาง เมื่อน้ำซุปเดือด ใส่เนื้อหมูสับลงไปต้ม (ตักหมูใส่เป็นก้อนกลมๆ ชิ้นพอดีคำ) ต้มจนหมูเกือบสุก
จากนั้นใส่เต้าหู้, ต้นหอม, ตังฉ่าย, ขึ้นฉ่ายและสาหร่าย ปรุงรสด้วย น้ำปลาที่เหลือ 1/2 ช้อนชาและพริกไทย คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดี (ระวังเต้าหู้เละ จะไม่น่าทาน) จึงปิดไฟ
สุดท้าย ตักต้มจืดใส่ถ้วย โรยหน้าด้วยใบขึ้นฉ่ายและกระเทียมเจียว เสริฟทันทีพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
How do
minced pork chops with fermented soy sauce, sugar and fish sauce (1/2 teaspoon) and marinate for at least 30 minutes
.When marinated pork until ago. Bring water to a boil in a pot of soup bones, medium on medium heat. When the soup boiling Put the pork chops to a boil. (Lap pork pellet pieces) boil until almost cooked pork
Then add mushrooms, onion, dry cabbage leaves.Celery and seaweed flavored with fish sauce, the remaining 1/2 teaspoon pepper. Stir until all ingredients are well combined. (Be careful not to eat tofu sloppy) it off
.Last Lap soup bowl Garnish with celery leaves and garlic. Serve immediately with steamed rice
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
How to make marinated Minced pork meat, leading to powerful chopper with white sugar and, io-fish sauce (1/2 teaspoon) by fermentation of at least 30 minutes.
.When marinating the pork until done. Bring soup bones to soup pot on medium heat, medium. When boiling soup. Place pork chops into the soup (draw a pig wearing a konklom piece to fit a) boil until nearly cooked pork
then enter scallions, tofu, tangchai, Thai celery or Khuen Chai and algae. Seasoning. The remaining fish sauce 1/2 teaspoon Thai Chili pepper and stir until all the ingredients together well (be careful not to eat tofu and awesome)
light off.Finally, the soup scoop place cups, sprinkle with the garlic, FRY and Thai celery or Khuen Chai. Served with hot rice fathanthi
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
How do
Pork Chop to chop marinated with white ซิอิ๊ว, sugar and fish sauce (1/2 teaspoon) and leave it for at least 30 minutes
The pork until it is a soup, and then brought to the boil in a medium sized bone on the medium heat when the water boils, soup put the pork chop down to the boil (lap beads pieces of pork into cubes as a mouthful) boiled pork until cooked almost
and then put the tofu, green onion, celery bulges,celery sticks and seaweed flavor with the remaining 1 tablespoons of fish sauce/2 teaspoon of black pepper, and all ingredients together until well (Be careful not to eat mushy tofu), and they turned off the lights
Finally boiled over his lap. Put in a cup unsalted sprinkle with celery leaves, and garlic fried serving with hot rice.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: