คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)ข้าพเจ้า นายยุธทนา ทองเงิน-----------เป็นนัก การแปล - คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)ข้าพเจ้า นายยุธทนา ทองเงิน-----------เป็นนัก ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)ข้าพเจ้า

คำปฏิญาณตน (นักกีฬาอาวุโส)
ข้าพเจ้า นายยุธทนา ทองเงิน
-----------
เป็นนักกีฬาสมัครเล่น ขอกล่าวคำปฏิญาณตน ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้า จะเล่นกีฬา ด้วยจิตใจของนักกีฬา อย่างเต็มความสามารถ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหมู่คณะ และ เพื่อเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ให้เป็นมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศสืบต่อไป
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Their oath (athletes senior)
I, Na Ayudhya gold, silver
-----------
.An amateur I say here that I vowed to sport in a spirit of sportsmanship. Fully Sportsmanship draw forgiveness leads to a harmonious relationship.And to develop sports university. To international standards Continue to strive for excellence.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
A solemn (senior athletes)
I Yuthotna Mr. gold, silver
-----------
.As an amateur athlete, said a solemn as I will play the sport with the mind of the shooter was able to fully know the athlete allergic. Know your win. Knowledge of pardon to weld unity leads to good relations. And to develop a global standard for the University Excellence call.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
his vow (senior athletes)
I said in Ayutthaya, Gold, Silver
- - - - - - - - - - -
It is amateur athletes, their vows at the heart, and I will play sports with full of athletes, athletes can be a kind to win knowledge knowledge knowledge lost to apologize to join the unity leads to the relationship.and to the development of sporting events, the University is obliged to meet international standards of excellence.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: